Remiss: Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

REMISS Publicerad

Flertalet av de lagändringar som föreslås i promemorian är föranledda av ändringar i olika EU-direktiv och EU-förordningar. Bland annat föreslås
­ - att Finansinspektionen ska kunna ingripa mot en emittent som, trots en    begäran av inspektionen, inte har lämnat en skriftlig förklaring till hur villkoren för att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation har uppfyllts,
­ - att emittenter vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska upprätta insiderförteckningar över alla personer som har tillgång till insiderinformation och som på visst sätt är knutna till emittenten, och
­ - att Finansinspektionen ska ges rätt att förbjuda offentliga uppköpserbjudanden och marknadsföring av uppköpserbjudanden i fler fall än idag.

Svenskt Näringsliv har inte några invändningar mot förslagen i promemorian, men vill framhålla vikten av att de förenklade insiderförteckningar som föreslås i avsnitt 7.2.2 - se andra strecksatsen ovan - verkligen resulterar i en mindre administrativ börda för berörda företag.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00855/V


Svenskt Näringslivs diarienummer

42/2020