Remissvar geografisk blockering

REMISS Publicerad

Förslag till EU-parlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättnings- eller etableringsort på den inre marknaden - KOM (2016) 289 slutlig - ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2016/10234/HI


Svenskt Näringslivs diarienummer

128/2016