Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

REMISS Publicerad

Skatteregler bör generellt sett utformas utifrån enhetlighet, dels för att undvika ett krångligt skattesystem, dels för att undvika skadliga snedvridningar i ekonomin. Förslaget i promemorian innebär ett ytterligare avsteg från generell inkomstbeskattning och motiveras av regionalpolitiska skäl. Enligt skälen för förslaget syftar det till att överbrygga effekter av lägesnackdelar för företag och personer i landsbygd. En analys av hur effektivt syftet uppfylls genom just det aktuella förslaget saknas i promemorian. Enligt NSD:s bedömning torde effektiviteten vara svag. Med anledning av den rådande ekonomiska krisen finns starka skäl att, framför åtgärder som minskar skatteintäkterna från relativt stabila skattebaser som bygger på folkbokföringskommun, istället prioritera skattelättnader som kan underlätta för företag i hela landet att bibehålla anställda och fortsätta bedriva sin verksamhet. Vid en samlad bedömning anser NSD att förslaget ej bör genomföras.

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2020/00307S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

16/2020