Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot utkastet till lagrådsremiss.

 

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/02198//S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

95/2020