Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Konkurrens leder till innovation, ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft. Detta råder det ingen tvekan om och ekonomerna i Världsbanken, inom EU och OECD är alla helt eniga.

Göran Grén

Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv

Foto: Ernst Henry Photography

Även regeringen är med på noterna och skriver i budgetpropositionen att ”Goda ramvillkor för företag och företagande är därför av central betydelse för utvecklingen i landet. Genom öppna och väl fungerande marknader med effektiv konkurrens skapas förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv som kan anpassa sig till nya förutsättningar och konkurrera på marknader utanför Sverige.

Logiskt sett så borde det alltså finnas ett starkt och utbrett intresse att värna en väl fungerande konkurrens för att ännu bättre kunna möta morgondagens utmaningar och behov. Tyvärr så ser inte verkligheten och den vardag som företagen möter ut så. De flesta kommuner har policydokument med mera som beskriver behovet av ”fler och växande företag”, ”vikten av ett företagsklimat i världsklass”, ”arbeta för att fler och växande företag ska etablera sig i kommunen som bygger för framtiden”. Samtidigt så undergräver flertalet kommuner förutsättningarna för det privata näringslivet att kunna konkurrera på lika villkor.

Det sker ofta genom att kommunen agerar som en aktör på marknaden dock med andra villkor jämfört med näringslivet.  Det förekommer också att kommuner går in och tar över en fungerande marknad. Här finns många exempel: brandskydd, utbildningsområdet, eventverksamhet, bredbandsutbyggnad, SPA och gymverksamhet etc. Det som kanske är än mer beklämmande i detta sammanhang är att företagen som drabbas oftast inte klagar eller vill stöta sig med kommunen eftersom man är rädd att straffas i ett senare skede eller få problem med tillstånd etc.

Denna utveckling som växt sig starkare de senaste åren är verkligen skrämmande. Är det Sverige 2016 som företagen beskriver? Svaret är dessvärre ja.

Skillnaderna mellan kommuner och regioner skiftar också kraftigt. I vissa fall skiljer det inte mer än 10 km mellan två kommuner, men synen på hur det offentliga ska förhålla sig till en fungerande marknad och vad som tillhör det kommunala kärnuppdraget skiljer sig som dag från natt. I vissa fall så strider det offentliga agerandet mot gällande konkurrensregler och Konkurrensverket har agerat. I andra fall handlar det helt enkelt om olämpligt och ogenomtänkt agerande, som dock leder till allt sämre förutsättningar för ett fungerande näringsliv.

Det ideologiska inslaget är idag helt uppenbart och det i sig kan man naturligtvis diskutera, men den diskussionen borde väl ändå bygga på fakta och konkreta ekonomiska kalkyler och att i slutänden ge medborgarna bästa möjliga kvalitet för lägsta möjliga kostnad. Tyvärr så handlar den politiska retoriken idag ofta om att företag kostar pengar, men att samma verksamhet i kommunal regi framställs som nästintill gratis.

Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Genom att låta verksamheter konkurrera på lika villkor så bygger vi tillsammans Sverige starkt, får valuta för våra skattemedel och skapar förutsättningar för att möta morgondagens utmaningar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

SOMMARKRÖNIKA För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Om det och Svenska företags förutsättningar för export skriver Eva Häussling, expert på handel & investeringsfrämjande, på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fortsätta reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKA Sveriges vanliga kapitalskatt på 30 procent är nästan dubbelt så hög omvärldens genomsnitt kring 17 procent och våra marginalskatter på upp till 57 procent är högre än något annat land i världen. Med snabba åtgärder på bland annat dessa områden finns god potential för företagande, investeringar och jobb att växa starkare. Det skriver Johan Fall, ansvarig för analys av skattepolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika