NYHET2 november 2023

Arbetet med elförsörjning får inte stanna upp

För några år sedan startade Svenskt Näringsliv ett intensivt arbete med att beskriva ett tänkt scenario kring Sveriges framtida elbehov. Då fanns det inte samsyn kring hur stort elbehov landet hade och diskussionerna landade ofta i att ställa olika energislag mot varandra. Nu ser situationen annorlunda ut.

Robert Thorburn och Nicklas Skår från Svenskt Näringsliv samtalar med riks- och lokalpolitiker under mötet i Oskarshamn.

Det råder stor enighet om att elproduktionen måste öka kraftigt om vi ska kunna klara den gröna omställning som är nödvändig. Det är också tydligt att alla energislag behövs och att utbyggnaden av nät måste sätta fart på allvar. Lyckas vi inte med det här hotas vår konkurrenskraft och omställningen kommer att misslyckas.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv
Foto: Stefan Tell

Under ett möte i Oskarshamn samtalade riks- och lokalpolitiker om elfrågan med företagare och näringslivsorganisationer. Elfrågan är mycket komplex och ibland kan den kännas oöverskådlig, men ett av budskapen från Svenskt Näringslivs projektledare för el & tillstånd, Robert Thorburn, under dagen var att detta är en möjlighetsagenda. Kan Sverige få igång tillväxten i elproduktionen och ett ökat tempo i utbyggnaden av nät, så kan vi ta tillbaka ledartröjan i tillväxt och utveckling.

– För företagen är det inte längre en fråga om man ska ställa om utan det handlar allt mer om frågan hur den gröna omställningen ska gå till? Det är precis det som det här mötet har handlat om på ett nyanserat och framåtriktat sätt. Elförsörjning är oerhört viktigt och vi behöver sätta tryck i debatten även nu när elräkningarna inte är lika dyra, säger Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg och Kalmar län.

OKG:s vd Johan Lundberg delade sin syn på ett stabilt kraftsystem. Han gladdes över att kraftslagsdebatten nu börjat försvinna, men ska Sverige AB lyckas finns det några grundstenar som måste falla på plats. Det handlar bland annat om tydliga och långsiktiga mål och planer samt tydliga förutsättningar för både ny och befintlig produktion. Han ställer sig frågan ”Är hela Sverige AB överens?”. Om vi inte är det, är det hög tid att bli det. Det är nu dags att gå från ord till handling med såväl tillståndsprocesser, marknadsmodeller och pålitlig produktion.

Johan Lundberg, OKG:s vd.

Lars-Göran Nilsson från Profilgruppen berättade om hur deras hållbara tillväxt är beroende av god och stabil tillgång till energi och effekt. Deras analys av nuläget och framtiden är att vi måste räkna med högre elpriser och större rörlighet än vad vi varit vana vid. Men för att lyckas finns det problem i dagens lagstiftning och samverkan.

Under dagen var även Sydsvenska Handelskammaren med och gav sin bild av situationen. Per Tryding, vice vd, visade på hur eftersatt utbyggnaden av nät är och hur stor effektbristen är, särskilt påtagligt är det i södra Sverige. 

Lars-Göran Nilsson från Profilgruppen i Åseda.

Nicklas Skår är jurist med särskilt fokus på tillståndsprocesser på Svenskt Näringsliv. Han talade om hur viktigt det nu är att både lag och tillämpning har ett fokus på utveckling. Idag finns ett för starkt intresse av att bevara snarare än att se möjligheterna till hållbar utveckling. Lyckas vi reformera och förenkla lagstiftning kan långsiktig och hållbar utveckling skapas. Men då behövs bland annat långsiktighet från politiken på EU-, nationell och lokal nivå när det gäller marknadsförutsättningar, ökad acceptans för förändringar och ökad samverkan och samordning samt tydligare hantering av målkonflikter. 

Under dagen diskuterades vad olika aktörer behöver göra. Politikerna engagerade sig i diskussionen och det rådde stor samsyn kring att alla positiva krafter måste arbeta tillsammans för att nå långsiktig förbättring. Arbetet med framtidens elförsörjning får inte stanna vid beslut som gäller en eller två mandatperioder, utan riktig långsiktighet är ett krav. Politik och näringsliv måste föra en kontinuerlig dialog så att lagstiftarna inte fattar för kortsiktiga beslut, eller beslut som begränsar möjlig teknikutveckling.

Svenskt Näringslivs policyrekommendationer för ett utvecklat elsystem

  • Investera i och möjliggör fortsatt drift av den existerande vattenkraften – ingen produktion får gå förlorad.  
  • Driftförläng all den existerande kärnkraften från 60 år till minst 80 år.  
  • Bygg så mycket landbaserad vindkraft som är möjligt. 
  • Förbered för en höjning av högsta spänningsnivå i stamnätet från 400 kV till 800 kV. 
  • Förstärk systemet med främst ny kärnkraft och havsbaserad vindkraft.  
  • Dagens utlandsförbindelser utgör en viktig förutsättning för en stabil drift i det svenska elsystemet men ytterligare handelsförbindelser bör utvärderas noggrant. 
EnergiförsörjningHållbarhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist