LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 januari 2021

Stor skillnad på kommunernas service till företagen i Östergötland

Skillnaden på kommunernas service till företagen är stor i Östergötland. Det visar Näringslivets Regelnämnd NNR:s stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna.

”Det finns ingen anledning att till exempel kostnader och tidsåtgång för tillsyn ska variera så mycket över kommungränserna som de faktiskt gör idag,”, säger August Liljeqvist, rapportförfattare NNR.Foto: NNR
Tillsyn och kontroll är en del av kommunernas kärnverksamhet, men trots det prioriteras det allt för lite, konstaterar Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Skillnaden på kommunernas service till företagen är stor i Östergötland. Det visar en ny granskning från Näringslivets Regelnämnd NNR som presenteras idag. Inte sällan är avgifterna mer än dubbelt så höga i den kommun som är dyrast jämfört med den kommun som tar ut lägst avgifter i länet. Men det verkar inte finnas något direkt samband mellan höga avgifter och god kvalitet. Samtidigt riskerar onödigt höga kostnader förknippade med regelefterlevnad att hämma tillväxt och leda till färre jobb och lägre skatteintäkter.

NNR har granskat regeltillämpningen inom fem områden som företagen ofta möter i sin vardag. Det handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering.

Rikard Norman på Fastighetsägarna menar att de stora skillnaderna i kostander för t.ex. bygglov är svårt att motivera.
Foto: Fastighetsägarna

– Skillnaderna är svårmotiverade och det finns anledning för kommunerna att titta på hur avgifter och handläggningstider kan skilja sig så mycket mellan olika kommuner. Det är ingen naturlag som säger att det behöver vara så utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR.

Huvudsyftet med projektet är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart.

– Det här är frågor som kommunerna borde prioritera mer. Ungefär 70 procent av företagens kontakter med kommunerna rör tillstånd, tillsyn och kontroll. Det här är kommunernas kärnverksamhet, men trots det prioriteras det allt för lite. Och näringslivsarbetet är ofta inriktat på annat som kanske är roligare för kommunen än myndighetsutövning, men mindre viktigt för företagen, säger Svenskt Näringslivs regionchef Johan Gustafsson.

Det handlar om mycket pengar och resurser som företagen får lägga på det här, det påverkar naturligtvis förutsättningarna att driva företag, säger Erik Erjeby, LRF
Foto: LRF

I länet kostar till exempel ett standardmässigt bygglov mer än dubbelt så mycket i Söderköping som i Ödeshög, trots att handläggningstiden i normalfallet är en vecka längre i Söderköping. I hela landet kan handläggningstiderna variera med tio veckor för ett identiskt ärende och avgiften med smått ofattbara 234 117 kronor.

– Alla förstår att det är orimligt att det skiljer över 200 000 kronor för ett standardmässigt bygglov. Men att det skiljer 20 000 kronor mellan kommunerna i Östergötland är också svårt att motivera, säger Rikard Norman på Fastighetsägarna.

Ett serveringstillstånd i Norrköping kostar mer än dubbelt så mycket som i Boxholm. I Vadstena tar å andra sidan handläggningen 11 veckor längre tid än i Finspång där man bara får vänta en vecka innan man får besked. I Finspång kostar livsmedelskontrollen i butikerna 4 860 kronor, men i Vadstena får samma butik betala 3,5 gånger mer eller 17 280 kronor för tillsynen.

Sara Anderson på Visita. poängterar att minskad regelbörda för företagen skulle på sikt också leda till fler jobb och högre skatteintäkter för kommunerna.
Foto: Visita

– Det framstår ofta som rent godtyckligt varför det skiljer så mycket mellan kommunerna. Det kan tyckas handla om småsummor, men många bäckar små. Om man lägger ihop kostnaderna handlar det om ganska mycket pengar och resurser som företagen får lägga på det här och det påverkar naturligtvis förutsättningarna att driva företag, säger Erik Erjeby, regionchef på LRF.

Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt både för tillväxten och för företagsklimatet.

– En minskad regelbörda är inte bara bra för företagen utan skulle på sikt leda till fler jobb och därmed högre skatteintäkter för kommunerna, säger Sara Anderson på Visita.

Robert Wallin på Företagarna anser att rapporten visar att kommunerna måste prioritera näringslivsarbetet mer.
Foto: Företagarna

I de flesta kommuner finns en ambition om att förbättra kommunens företagsklimat. Fler och växande företag betyder fler jobb och ökade skatteintäkter. Men dessa mål verkar inte vara tillräckligt väl förankrade i länets kommuner. I undersökningen om livsmedelskontroll framkom till exempel att livsmedelsinspektörerna i hälften av länets kommuner inte tyckte att det fanns en tydlig styrning om att myndighetsutövningen ska ha ett näringslivsfrämjande perspektiv.

– Det visar att kommunerna måste prioritera näringslivsarbetet mer. Det är ett underbetyg både för kommunerna själva och för oss som representerar näringslivet att vi inte lyckats förmedla hur viktigt det här är för tillväxt, jobb och i förlängningen också för kommunens skatteintäkter, säger Robert Wallin på Företagarna.

Han får medhåll av August Liljeqvist.

– Det handlar till syvende och sist om förståelse och respekt för företagande. Kommunerna bör kunna klara av att göra en rimlig prissättning och samtidigt arbeta för att förbättra sin servicenivå. Det finns ingen anledning att kostnader och tidsåtgång ska variera så mycket över kommungränserna som de faktiskt gör idag, avslutar han.

Se presentationen

Om undersökningen

Näringslivets Regelnämnd NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu den fjärde undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det fem områden som granskats; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. För att kunna jämföra kommunerna med varandra har NNR konstruerat fiktiva exempel utifrån vilket frågorna ställts, formulerat enligt nedan: 

Bygglov: Frågorna avser en ansökan från ett företag om bygglov för en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvm. Fastigheten angränsar till ett bostadsområde med 50 småhus. Lovet följer gällande planbestämmelser och ska behandlas enligt plan- och bygglagen. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Inga komplicerande faktorer finns.

Serveringstillstånd: Frågorna avser en restaurang/restaurangverksamhet som omsätter alkohol för 1 775 000 kronor per år. Öppet till 02.00. Restaurangverksamheten är nystartad. Om en restaurang med sådan omsättning inte finns inom kommunen, gör en teoretisk uppskattning och besvara frågorna som om en sådan restaurang hade funnits. 

Hela resultatet finns på www.kommungranskning.se.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist