Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.

Daniel Källenfors

Som kommun var vi snabbt ute för att möta den akuta likviditetskrisen hos företagen säger, Daniel Källenfors, KSO Lidingö stad. 

Foto: ELIAS LJUNGBERG
Nico Werge

"Nu är också läge att vara kreativ, att hitta nya samarbeten och lösningar där alla använder sina särskilda kompetenser och komparativa fördelar för att stötta varandra", säger Nico Werge. 

Foto: Sundbyberg stad
Anita Mattson

I Tyresö slopas bland annat vissa avgifter, vi kan förlänga anstånd för fakturor och kommunen kan vid behov betala sina fakturor snabbare än normalt berättar Anita Mattsson, KSO Tyresö kommun.

Foto: Tyresö kommun

Svenskt Näringsliv senaste undersökning visar att 45 procent av företagen i Stockholms län har varslat eller planerar varsel inom den närmsta tiden. 79 procent av företagen har märkt av störningar vad gäller försäljning eller orderingång och 59 procent har upplevt finansierings- och likviditetsproblem på grund av coronaviruset. 

Till följd av läget har Svenskt Näringsliv kontaktat kommuner, regioner och länsstyrelser med förslag på åtgärder att vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällen. Majoriteten av Stockholms läns kommuner har vidtagit åtgärder och flera har varit nytänkande genom att besluta om egna åtgärder anpassade efter sin kommun. 

Lidingö stad håller ihop i krisen

– Företagen står i ett exceptionellt läge med i princip noll efterfrågan. Som kommun var vi snabbt ute för att möta den akuta likviditetskrisen hos företagen, säger Daniel Källenfors, KSO Lidingö stad. 

Kommunen har infört anstånd till hyresinbetalningar för sina egna fastigheter. Anstånd på andra kommunala avgifter erbjuds också. Som företag ansöker man genom att ringa kommunen och man bedöms på individuell basis.

– Vi gör det vi kan som kommun men för att möta den efterfrågekrisen företagen upplever behöver staten skjuta till kapital för att företagen ska överleva, säger Daniel Källenfors.  

Daniel Källenfors ser en splittrad nulägesbild för öns företag. Lidingö stad är till stor del beroende av besöksnäringen med flera stora konferensanläggningar på ön och där ser man ser ett fundamentalt ras i efterfrågan. Detaljhandeln är även den hårt drabbad när Lidingöborna inte vågar sig ut och shoppa på samma sätt. Många butiker vittnar om ett tapp på 30–50 procent sedan krisen började. För att hålla handeln vid liv lånar kommunen därför ut en av sina bilar för att handlare ska kunna köra ut varor till kund.

– Krismedvetenheten har varit snabb hos Lidingöborna. Man uppskattar sina företagare och stöttar genom att beställa hem mat och varor. Kommunen har varit tydlig i alla sina kanaler om vikten av att fortsätta att handla hos de lokala företagen. Och det är något som verkligen satt sig hos stadens invånare, man förstår att det här är något som samhället måste klara tillsammans.

Lidingö stad har också påskyndat utvecklingen av en plattform för direktupphandling, där man som leverantör kan lämna elektroniska anbud och följa sina upphandlingar.

– Det har upplevts som en komplex process innan men nu hoppas vi att det kan hjälpa för att snabbare sälja varor och tjänster, något som blir extra viktigt i den kris vi befinner oss i, säger Daniel Källenfors. 

Sundbyberg agerar i nuläget men blickar också framåt

Precis som i övriga landet är situationen i Sundbybergs kommun oerhört pressad. Vissa påverkas mer än andra, men snart kommer alla drabbas av vikande kundunderlag, restriktioner, sjukskrivningar mm. Det gäller även föreningar och andra organisationer som lever på att erbjuda aktiviteter där människor möts eller deltar tillsammans.

– Det man verkligen får en uppfattning om nu är hur många verksamheter som behövs och som lever på att vi människor ska träffas och göra saker tillsammans, säger Nico Werge, Kommunikations- och näringslivschef Sundbyberg stad.

För många företag, som annars är livskraftiga men som verkar i branscher med små marginaler, innebär situationen nu totalt stopp. Inga kunder, inga intäkter, men dyra rörelsekostnader. De behöver hjälp att minska sina kostnader och lösningar som kan minimera varsel. När situationen så småningom blir bättre och man kan börja knuffa igång hjulen är det viktigt att det finns möjlighet att snabbt starta upp verksamheten igen.

– Nu är också läge att vara kreativ, att hitta nya samarbeten och lösningar där alla använder sina särskilda kompetenser och komparativa fördelar för att stötta varandra, säger Nico Werge. 

Sundbyberg stad har tagit fram ett första paket av åtgärder, bland dessa återfinns bland annat anstånd med hyra från det allmännyttiga fastighetsbolaget, förlängd period för säsongsmässiga uteserveringar och uppskjutning av icke nödvändiga tillsynsbesök. Kommunen följer utvecklingen och är beredda att se över fler åtgärder.

Krisen drabbar företagen i Tyresö på olika sätt

NyföretagarCentrum, ett samarbete mellan Tyresö, Nacka och Värmdö som i normala fall hjälper nya affärsidéer till företag kraftsamlar nu för att möta företag i krisen som behöver stöttning genom en kostnadsfri jourhjälp. Kommunen har också genomfört en enkätundersökning bland företagen i Tyresö för att ta reda på deras behov och har efter det vidtagit en mängd åtgärder. Bland annat slopas vissa avgifter, anstånd för fakturor förlängs och vid behov kan kommunen betala sina fakturor snabbare än normalt. 

– Situationen drabbar kommunens företag på olika sätt. Inom handel, restaurang och besöksnäring är effekterna av pandemin mycket stora. Orderingång och försäljning har minskat kraftigt. Våra industriområden har ännu inte påverkats lika mycket även om det på vissa håll börjar bli svårare att få leveranser. Den största utmaningen för många är hyra. Större företag har en annan problematik med personalbortfall som drabbar produktionen, säger Anita Mattsson, KSO Tyresö kommun.

Kommunal åtgärder i Stockholms län
Länsstyrelsen och Region Stockholm drar sitt strå till stacken

Länsstyrelsen i Stockholm och Region Stockholm har också beslutat om åtgärder riktade till företagare med anledning av rådande läge. De har hörsammat flera av de förslag som Svensk Näringsliv har lämnat till landets länsstyrelser.

Länsstyrelsens åtgärder

Region Stockholms åtgärder

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rekordlågt förtroendet för kommunala upphandlingar

SOMMARKRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SOMMARKRÖNIKA "Krisen har gjort det uppenbart hur viktiga företagen är som skapare av välstånd. Företagen producerar de varor och tjänster som vi behöver, och därtill skapas jobb och skatteintäkter till välfärden". Det skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, i sin sommarkrönika och pekar på att det finns en rad strukturella problem i ekonomin som synliggjorts under krisen, inte minst på skattesidan.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Sigtuna hårt drabbad av pandemin

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun sysselsätter sig drygt 30% av de förvärvsarbetande invånarna inom resenäringen och besöksnäringen. I slutet av mars hade de båda näringsgrenarna förlorat ungefär 98% av sin kundkrets. ”Jag vill hävda att Sigtuna tillhör en av de kommuner som just nu är hårdast drabbad av denna pandemi, just på grund av att vi är så beroende av två branscher som i princip är nedlagda.” säger Olov Holst kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.