NYHET2 juli 2021

Viktig ingrediens för ett gott företagsklimat: minskad brottslighet och ökad trygghet

Under de senaste åren har frågan om brott och otrygghet blivit allt viktigare för företagen. Till och med så pass att den i 2020 års företagsklimatenkät hamnade i topp när företagarna själva fick rangordna vad de vill att deras kommun ska arbeta med för att förbättra företagsklimatet. 

Anna Wallin konstaterar att företagsamheten i Sverige påverkas rejält av brott och otrygghet. Dels drabbas företagen ekonomiskt men för många hämmas också att viljan att starta, driva och utveckla sina företag. Företag som vi behöver för att finansiera vår gemensamma välfärd och motverka utanförskap. Foto: Krister Hansson, Aftonbladet,TT/Ernst Henry Photography AB

Sex av tio företag uppger att de drabbats av brott under de senaste två åren och kostnaderna för kriminaliteten som drabbar näringslivet överskrider 42 miljarder kronor. Så vad kan man då som kommun göra för att komma åt problematiken? Mycket ligger givetvis på statlig nivå, men det finns också en hel del som kan göras lokalt.

Det första steget kan vara att inkludera näringslivets perspektiv och utsatthet i lägesbilden inför framtagandet av medborgarlöfte. Men också att ta med trygghetsfrågan i näringslivsstrategin och att man utmejslar en handlingsplan tillsammans med företagen i kommunen.

Som kommun har man ofta väl inarbetade kontakter med företagen runt centrumkärnan och man samverkar med företag inom handels- och fastighetsbranschen. Det här arbetet behöver däremot inkludera fler än så. Ser vi till den rapport HUI Research gjorde på uppdrag av Svenskt Näringsliv under 2020 så var det tydligt att olika branscher drabbas av olika typer av brott och att problematiken skiljer sig åt mellan städerna, mindre orter och på landsbygden. Oavsett om det gäller en näringslivsstrategi, en handlingsplan eller en platssamverkan så är det viktigt att inkludera ett stort spektrum av branscher och att företagen har en geografisk spridning.

Där med inte sagt att det är fel att arbeta med fastighetsägare, tvärtom. Fastighetsägare kan ha en central betydelse i olika platssamverkansprojekt. De kan tillsammans med företag, boende, föreningar och kommun samarbeta för att skapa välvårdade, trygga och attraktiva offentliga platser och bostadsområden. Det är ett positivt sätt att trygga redan befintliga miljöer, men det är också viktigt att man som kommun skapar strukturer för att inkludera säkerhet och trygghet i planering av nya exploateringsprojekt.

Blir arbetsplatserna färre förvärras utanförskapet. Står man långt ifrån arbetsmarknaden ökar risken att hamna i kriminalitet. Bitarna hänger samman. 

Utöver samverkan av olika slag kan kommunen vid behov gör fler investeringar för att minska brottslighet och öka trygghet, exempelvis införa §3-områden i samverkan med polismyndigheten, anställa ordningsvakter eller installera övervakningskameror.

Vi kan konstatera att företagsamheten i Sverige påverkas rejält av brott och otrygghet. Dels kostar det stora summor pengar, det ökar de redan befintliga svårigheterna att rekrytera personal och i slutändan hämmas viljan att starta, driva och utveckla de företag som vi behöver för att finansiera vår gemensamma välfärd. Blir arbetsplatserna färre förvärras utanförskapet. Står man långt ifrån arbetsmarknaden ökar risken att hamna i kriminalitet. Bitarna hänger samman. Vi behöver se till att hjulet snurrar åt rätt håll och att samverkan med näringslivet är en förutsättning för att vända utvecklingen.

Fördjupning

Läs mer om företagsklimatet i din kommun på foretagsklimat.se.

Förslag till lokala åtgärder

Polis, näringsliv och kommun i samverkan

  • Ta med trygghetsfrågan som en prioriterad fråga i näringslivsstrategin och utarbeta i dialog mellan parterna en separat handlingsplan med prioriterade brottsförebyggande åtgärder mot bakgrund av en nulägesanalys.
  • Inkludera näringslivets perspektiv och utsatthet i lägesbilden inför framtagandet av medborgarlöfte och i planeringen av gemensamma brottsförebyggande insatser.
  • Uppmana företag att anmäla brott (det statistiska underlaget för polisens planering ger en rättvisare bild av verkligheten).
  • Utvecklar lokala brottsförebyggandesamverkansråd så att de inkluderar bred representation från näringslivet.
  • Skapa förutsättningar för områdessamverkan exempelvis BID (Business Improvement District) - platssamverkan mellan fastighetsägare, boende, kommun och näringsidkare.
  • Vid behov gör fler investeringar för att minska brottslighet och öka trygghet, exempelvis inför §3-områden i samverkan med polismyndigheten, anställ ordningsvakter, installera övervakningskameror.
  • Skapa strukturer för att inkludera säkerhet och trygghet i planering av den fysiska miljön. Exempelvis i tidigt skede av planprocesser samt i förvaltning av befintlig stadsmiljö.
  • Kunskapshöjande insatser riktat mot näringslivet kring olika typer av brottsförebyggande åtgärder.
  • Inför nolltolerans mot kriminell verksamhet på kommunens mark och i kommunens lokaler.
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist