Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner.

Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen? Och hur arbetar man i nuläget för att säkra både den kommunala verksamheten och att företagen får så bra stöd som möjligt för att rädda jobb utifrån det som kommunen kan påverka lokalt?

Örnsköldsvik välkomnar stödet

Örnsköldsviks kommun har tilldelats 57 miljoner kronor i stöd. Per Nylén (S) kommunalråd i Örnsköldsvik ser positivt på det som utbetalats.

Per Nylén, kso Örnsköldsviks kommun

Per Nylén

– Det är ett mycket välkommet tillskott, där en del direkt går till att täcka det minskade skatteunderlaget och hantera den rådande situationen. Exakt var medlen kommer att användas får vi återkomma till, men vi behöver naturligtvis prioritera att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Kommunen har bland annat skjutit upp betalningstider för den service de utför till företagen och beslutat att snabbehandla ansökningar om uteserveringar. Hur ser ni på det stöd ni erbjuder företagen i krisen?

– Det är svårt att säga vilken effekt åtgärderna vi infört för att hjälpa företagen får i slutändan. Främst handeln och restaurangerna har det väldigt tufft nu. Det är glädjande att se hur vi gör saker tillsammans mellan kommun, näringsliv, civilsamhället och enskilda. Tillsammans ska vi ta oss igenom detta och lägga grunden för ett samhälle bortom pandemin.

Är det något annat du vill tillägga?
– Att regeringen inför trafikplikt på flygplatsen är mycket välkommet. Med vårt internationella näringsliv, där fem procent av Sveriges nettoexport produceras, så är tillgången till flyg viktigt för hela landet. Vi behöver därför säkerställa bra flygförbindelser både på kort och lång sikt.

Härnösands kommun försöker att inte röra pengarna

Härnösands kommun har tilldelats cirka 25,6 miljoner kronor. Hur kommer ni att använda dessa?

Andreas Sjölander kso Härnösands kommun

Andreas Sjölander

– Gällande de extra pengarna som nu tilldelats kommunen är vi just nu inne på att inte försöka röra dem för mycket, då vidden av effekterna för både näringslivet och kommunens egna organisation är oklara just nu. Vi har sedan tidigare i kommunfullmäktige ett beslut där vi öronmärkt fem miljoner kronor för insatser för att mildra effekterna av coronautbrottet, som vi kan använda för att stödja näringslivet och som ger oss handlingskraft. På sikt kan de extra pengarna säkerligen behövas för att täcka minskad skattebas, säger Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand.

Kommunen för en nära dialog med näringslivet.  

– Vi har sedan tre veckor tillbaka ett upparbetat samarbete med Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening, HNEF. Vi träffas varje vecka dels för att uppdatera oss om läget, dels diskutera vilka åtgärder som behövs. Det har varit till stor hjälp, då vi var tidigt ute med vilka åtgärder som behövs, säger han.

– Just nu gäller det att rädda så många jobb som det bara går. Vi ser även mot tiden efter corona och har tillsatt en grupp som ska arbeta långsiktigt med det perspektivet, säger Andreas Sjölander.

Positiv samhällsanda gläder Timrås kommunalråd

Av det totala stödet har Timrå kommun tilldelats cirka 18 miljoner kronor, vilket är ett välkommet tillskott i verksamheten.

Stefan Dalin kso Timrå kommun

Stefan Dalin

– De extra medel som staten nu tilldelar kommunen kommer till stor del gå till att täcka minskade skatteintäkter och ökade kostnader, något som följer i spåren av denna kris, säger Stefan Dalin (S), kommunalråd i Timrå. 

Ni har startat en företagsakut. Vad innebär den?

– I läget som råder har det varit viktigt för oss att snabbt etablera en företagsakut. I takt med att regeringens åtgärdspaket rullas ut uppstår frågor om hur företagen praktiskt ska gå tillväga för att ta del av dessa. Här hjälper företagsakuten, bland annat, företagare att hitta rätt, säger han.

Vad gör ni ytterligare för företagen?
– För många företagare är det tufft nu. En konkret insats för att stötta företagen är att vi undersöker om vi kan tidigarelägga våra planerade upphandlingar samt bryta ner dessa i mindre delar. På så vis ökar vi möjligheter för mindre och lokala företag att lämna anbud.

Finns det något mer du vill tillägga?
– En ljusglimt i detta är den goda samhällsandan som det stora flertalet visar, inte minst många av våra lokala företag. De ställer upp och ordna med hemköp, hemkörningar och annat för att hjälpa andra medmänniskor, avslutar Stefan Dalin.

Ånge kommun sätter inte företag i konkurs

Ånge kommun har tilldelats cirka a 9,5 miljoner kronor i stöd. Vi har pratat med kommunalrådet Erik Lövgren (S).

Erik Lövgren kso Ånge kommun

Erik Lövgren

– Gällande de extra miljonerna som Ånge kommun tilldelats så utgår vi från en dag i taget, vi bildar oss successivt en bild av vad coronakrisen kostar för kommunen med extra timanställda och utgiftstrycket som råder. Pengarna är mycket välkomna och kommer att behövas för att vi ska kunna säkra vårt samhällsansvar.

Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att stärka likviditeten hos företagen och hjälpa dem i krisen.

– De åtgärder vi vidtagit i kommunen för att underlätta för företagen upplever vi har tagits emot väl. Det är svårt att täcka in så att det underlättar för alla men vi har ett statement som vi utgår från i vårt arbete och det är att Ånge kommun inte ska vara den som sätter företagen i konkurs.

Kommunalrådet är positiv till den samsyn som råder i krisen.

– I dessa tider är det ändå betryggande att se och få uppleva den samsyn som råder kring vad vi kan göra som politiker och tjänstemän för att underlätta i de frågor som ligger på kommunal nivå. Merparten av lättnaderna som gör skillnad rullas ju ut på nationell nivå, från staten, säger Erik Lövgren.

Sollefteå kommun: ”Bra men inte tillräckligt”

Sollefteå kommun har tilldelats cirka 19 miljoner kronor i stöd, men anser att pengarna inte räcker.

Johan Andersson kso Sollefteå kommun

Johan Andersson

– De extra medlen som staten ger oss är bra men inte tillräckliga. Det finns ett svart hål som uppstår då skatteintäkterna minskar och mer resurser krävs för att möta behoven som finns för att vi ska säkra kommunens verksamhet i samhället. Som kommun försöker vi dra vårt strå till stacken men merparten av hjälpinsatserna landar på riksnivå, ett bra steg i rätt riktning, säger kommunalrådet Johan Andersson (C).

Kommunen försöker nyttja sin kännedom om företagens behov.

– Eftersom vi är en relativt liten kommun och har nära kontakt så försöker vi ”individanpassa” så mycket som möjligt till behoven som uppstår hos företagen utifrån de åtgärder vi vidtagit för att underlätta med bland annat betalningsvillkor, avgifter och tillstånd, säger han.

Kommunalrådet berättar att det tidigare goda samarbetet med näringslivet underlättar i krisen.

– Vårt nära samarbete med näringslivet där vi har regelbundna möten med näringslivsorganisationerna sedan tidigare underlättar stort i dessa tider, det finns ett enormt engagemang hos företagen och det är imponerande att se omställningsförmågan där de bidrar och ställer om produktionen för att hjälpa till med exempelvis skyddsutrustning, säger Johan Andersson.

Sundsvalls kommun hoppas stödet räcker för att klara ekonomin 2020

Sundsvalls kommun har tilldelats cirka 99 miljoner kronor av det totala stödet. Vi har pratat med kommunalrådet Peder Björk (S).

Peder Björk kso Sundsvalls kommun

Peder Björk

– Det är ett välkommet och viktigt stöd för kommunen som kommer att hjälpa oss. I bästa fall täcker det bortfallet från uteblivna skatteintäkter samt några av de indirekta kostnader som vi ser kommer som en effekt av corona i form av till exempel ökad arbetslöshet och ökat försörjningsstöd. Det gör att vi troligen klarar ekonomin för 2020 på en hyfsad nivå.

Vad gör ni som kommun för att hjälpa företagen?
– Vi försöker som kommun hjälpa till på det sätt vi kan för att mildra effekterna. Vi förstår att det är på marginalen som vi kan bidra till att mildra och göra det lite enklare för företagen, men de större effekterna kommer från de åtgärder som staten tar beslut om, fortsätter han.

Det kommunala näringslivsbolaget fungerar som en länk under krisen.

– För oss är det viktigt att företagen får en enkel och tydlig ingång till kommunen i företagsfrågor, här har Näringslivsbolaget klivit fram och fungerar som länken mellan förvaltningarna i kommunhuset och de övriga kommunala bolagen tillsammans med en samordningsfunktion som utgår från kommunhuset. Något vi hoppas underlättar för företagen i frågor som rör näringslivet inte bara nu utan även efter denna tid när vi landar i någon form av vardag igen, säger Peder Björk.

Kramfors gläds över engagemanget bland företag och medborgare

Kramfors kommun har tilldelats cirka 18 miljoner kronor, något som är ett betydelsefullt tillskott under denna kris.

Malin Svanholm kso Kramfors kommun

Malin Svanholm

– I nuläget har vi markerat alla extra kostnader som uppstår i spåren av corona, alltifrån material till extra personalkostnader. Medlen som nu kommer från staten kommer till stor del behövas för att täcka upp de kostnaderna samt intäktsbortfallet från skatterna utifrån att fler människor blir permitterade eller i värsta fall uppsagda från sina jobb, säger Malin Svanholm (S), kommunalråd.

Kommunen krisgrupp spelar en viktig roll i denna tid. 

– Vi har en mycket stark och fungerande krisgrupp i kommunen där förvaltningschefer, kommunikation, säkerhetschef samt näringslivschef finns med. Den har klivit på fantastiskt bra, det blir väldigt tydligt hur organisationen fungerar.

Det finns ett stort engagemang hos medborgare och företag vilket skänker kommunalrådet framtidstro i denna svåra tid.

– Vi gör vad vi kan för att underlätta för näringslivet på de områden som ligger på kommunal nivå. Det blir väldigt tydligt vilket engagemang som finns både hos företagen och medborgarna. Hur man hittar kreativa lösningar för att hjälpas åt. Att varor levereras, man ställer om i verksamheter så att kockar får tapetsera när inte behovet i kök finns på samma sätt och att öppningstider anpassas till riskgrupper. Ett tiotal företag gick till exempel ihop för att producera och leverera skyddsutrustning som vi var i akut behov av. Det ger framtidstro, säger Malin Svanholm.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.