NYHET18 december 2020

Kommunal regeltillämpning – effektiv och möjlighetsgörande? 

Skillnaden på kommunernas service till företagarna är stor i Västernorrlands län. Det visar Näringslivets Regelnämnd NNRs, stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna, där fem områden av särskild vikt för företagen kartläggs. 

De fem områdena för regeltillämpning handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Huvudsyftet med NNRs projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart.  

Bygglov är det många företagare som har efterenhet av att söka. Inom Sverige kan handläggningstiderna variera med tio veckor för ett identiskt ärende och avgiften, planavgift tillsammans med bygglovsavgift, med hela 234 117 kr. För ett serveringstillstånd kan en restaurang i en kommun få vänta 11 veckor längre än i en annan kommun. De kan även tvingas betala nästan fem gånger så mycket i ansökningsavgift eller nästan sex gånger så mycket i tillsynsavgift.  

Skillnaderna är svårmotiverade och det finns all anledning för kommunerna att titta på hur avgifterna kan skilja sig så mycket. Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen. Det finns heller ingen naturlag som säger att det ska behöva vara olika långa handläggningstider i olika kommuner, utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR. 

”En väg in”

”Det handlar om ”en väg in” för alla typer av företagsärenden i kommunen. Här ska företagare kunna följa sitt ärende genom hela handläggningen”, säger Eva Nyh Hederberg
Foto: Olle Melkerhed

Digitaliseringen av Sveriges kommuner går framåt. De kommuner som erbjuder företagen att följa åtminstone någon typ av kommunalt ärende på nätet har nästan fördubblats sedan år 2016. Sundsvalls kommun ligger i startgroparna för en ny satsning för att ta steget vidare. 

– Det handlar om ”en väg in” för alla typer av företagsärenden i kommunen. Här ska företagare kunna följa sitt ärende genom hela handläggningen. Få hjälp att hitta rätt och få stöd i form av företagslots och digitala tjänster. Företagen vill ha snabba svar och kunna få notiser när det t ex är dags att förnya ett tillstånd. Ett digitalt stöd kommer att ge en samlad vy över företagets alla ärenden och det ska bli enkelt att följa och komplettera sina ärenden. I dialogen med företagen är allt som minskar väntan och krångel önskvärt och det är det vi kommer att prioritera i företagscentret, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall. 

Stor skillnad mellan olika kommuner

En nyhet i årets kommunprojekt är området “hjälp vid nyetableringar av verksamheter”. Exemplet som användes var en servicebutik liknande en SevenEleven. Det mest iögonfallande i denna undersökning var att endast en tredjedel av kommunerna säger sig kunna lämna ett besked om totalkostnaderna vid första kontakt med kommunen, eller åtminstone innan ansökningshandlingarna skickas in.  

Rutinerna och kostnaderna för tillsyn är också något som skiftar stort mellan kommuner och län och många kommuner har också höjt sina avgifter sedan NNRs förra granskning år 2016. Exempelvis har 74 procent av kommunerna höjt tillsynsavgifterna för miljöfarlig verksamhet sedan dess, och landets dyraste kommun tar ut 25 600 kr för den årliga tillsynen, medan den billigaste ligger på 723 kronor.  

Det handlar till syvende och sist om förståelse och respekt för företagande. Kommunerna bör kunna klara av att göra en rimlig prissättning och samtidigt arbeta för att förbättra sin servicenivå. Det finns ingen anledning att kostnader och tidsåtgång ska variera så mycket över kommungränserna som de faktiskt gör idag, säger August Liljeqvist.  

I troligtvis de allra flesta svenska kommuner finns det ett mål om att förbättra sitt företagsklimat. Fler och växande företag betyder fler jobb, ökade skatteintäkter och därmed ett ökat välstånd i kommunen.  

Vill vara möjliggörare

”Vi behöver bli mer rådgivande än myndighetsmässiga och det kräver mod och trygghet hos tjänstepersoner och politiker”, säger Patrik Johansson

Patrik Johansson, avdelningschef för Bygg- och miljöavdelningen vid Örnsköldsviks kommun berättar; 

– Vi vill vara möjliggörare och verka utifrån devisen att möjliggöra allt vi kan och förhindra det vi måste. Detta innebär att vi både som kommun och myndighet behöver vara duktiga på att kommunicera begripligt på olika nivåer och kunna anpassa kommunikationen på ett bra sätt. Vi behöver också bli mer rådgivande än myndighetsmässiga och det kräver mod och trygghet hos tjänstepersoner och politiker. I Örnsköldsvik är vi övertygade om att tidig och bra dialog med rätt kompetenser är en framgångsfaktor. Därför jobbar vi extra hårt med etableringsteam där hela organisationen i tidigt skede bidrar med rätt kompetens. Vi jobbar också med andra fokusområden. Ett exempel på det är serviceåtaganden som vi är övertygade om ska bidra till ett bättre Örnsköldsvik. 

Coronakrisens effekter och efterverkningar kommer att ställa extra stora krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna framgent. Ska kommunerna uppnå ett gott näringslivsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp igen efter krisen, måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras. Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt för tillväxten och företagsklimatet. Arbetet med detta bör ske på alla nivåer i samhället och inte minst på den kommunala då det är där som många företag möter regelverken. 

RegelkrångelLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist