NYHET16 augusti 2021

Ett problematiskt tillstånd

Frågan om miljötillstånd har på senare år seglat upp som ett av de allvarligare hoten mot Sverige framtida tillväxt. Tillståndsprövningarna har bland annat kritiserats för långa handläggningstider och bristande rättssäkerhet.

Ekonomisk tillväxt, tydliga juridiska spelregler och innovativa satsningar är det som möjliggör ett sunt förhållande till miljö- och klimat menar Tony Gunnarsson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Inte minst inom industrin har tunga aktörer menat att de utdragna och oförutsägbara tillståndsprocesserna avskräckt stora industrietableringar samt försenat utbyggnaden av nödvändig elinfrastruktur. En genomsnittlig tid för att få ett miljötillstånd är i dag hela fyra år. För större verksamheter och investeringar är dock tider på tio år inte ovanliga.  

Svenska myndigheter har även kritiserats för att misslyckas i avvägning mellan å ena sidan miljöaspekter och å andra sidan samhällsekonomiska och klimatmässiga aspekter. Två aktuella uppmärksammade exempel på situationens negativa konsekvenser gäller dels Mark- och miljööverdomstolens nej till Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Slite på Gotland, dels Länsstyrelsen i Norrbottens vilja att stoppa Kaunis Irons gruvbrytning i Pajala.

I det förra fallet skulle ett produktionsstopp påtagligt försämra den svenska byggbranschens och industrins tillgång till kvalitativ cement. Enligt Byggföretagens analys hotas 200 000 svenska jobb om inte den gotländska cementproduktionen kan säkras långsiktigt. I det senare fallet står inte bara hundratals jobb i Pajala på spel, utan många av de stora industrisatsningar som nu sker i Norrland, då de är beroende av tillgången till klimatneutral och regional gruvdrift liksom fungerande tillståndsprocesser.

Genom miljöbalkens tillämpning har avvägningen mot andra viktiga samhällsintressen blivit skev och klimatsatsningar på nya tekniker och produktionsmetoder har gått om intet.

Ett grundläggande problem gällande de svenska miljötillstånden är utformningen av Miljöbalken. Sedan Miljöbalkens tillkomst 1999 har processerna alltmer kommit att präglats av långa handläggningstider, krångliga regler och osäkerhet om vilka krav som ställs. Genom miljöbalkens tillämpning har avvägningen mot andra viktiga samhällsintressen blivit skev och klimatsatsningar på nya tekniker och produktionsmetoder har gått om intet.

Åtgärder som skulle förbättra situationen vore att fler verksamheter och åtgärder ska kunna kontrolleras av tillståndsmyndigheter istället för att behöva söka tillstånd liksom att när en verksamhet vill öka sin produktion så ska det kunna ske utan att hela verksamheten prövas om, vilket kan ta många år. Myndigheter bör dessutom sättas under press att hantera processer skyndsamt genom servicegarantier. Det är orimligt att handläggning av tillståndsärenden tillåts löpa över många år utan konsekvenser.

Till syvende och sist handlar dock miljötillståndsfrågan om hur politiker och myndigheter väljer att se på näringslivet i förhållande till miljön. Med nuvarande system sätts investeringar och tillväxt i motsats till värnande av miljön. Såväl en historisk överblick som de senaste årens stora miljökliv inom näringslivet berättar dock en annan historia. Ekonomisk tillväxt, tydliga juridiska spelregler och innovativa satsningar är det som möjliggör ett sunt förhållande till miljö- och klimat. Detta bör avspegla sig i framtida avvägningar när en ny utformning av miljöprövningen nu utreds på uppdrag av regeringen.

Tillstånd till miljöfarlig verksamhetklimatomställning
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist