NYHET24 januari 2022

Samverkan mellan kommuner och näringsliv stoppar brott

På senare år har brottsligheten kommit att bli en av näringslivets viktigaste frågor. Allt fler svenska företag, mer än vart fjärde, upplever negativ påverkan från brottslighet och otrygghet. Detta skapar otrygghet på arbetsplatserna och innebär direkta kostnader på cirka 40 miljarder kronor per år.

Christer Bruus, vd på Västerås Distribution, välkomnar att kommunerna nu trappar upp sitt brottsförebyggande arbete.

Därför har Svenskt Näringsliv krokat arm med Sveriges kommuner och regioner, Länstyrelserna, Brottsförebyggande rådet och Polisen i en satsning på att förebygga och stävja brottsligheten.

”Det är helt nödvändigt att få med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet om man har ambitionen att minska brottsligheten i en kommun”, säger Jan Landström, säkerhetssamordnare i Nacka kommun.
Foto: Privat

Samarbetet har bland annat resulterat i en guide kallad Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. I denna återfinns förslag på hur kommunerna och polisen kan involvera det lokala näringslivet i bland annat kartläggning av brottsligheten, lokala trygghetsaktioner och brottsförebyggande insatser. En kommun som sedan länge etablerat en sådan samverkan är Nacka kommun. Där har kommun och näringsliv samarbetat organiserat sedan 1998, med goda resultat inte minst kring handels- och industriområden, enligt kommunens säkerhetssamordnare Jan Landström.

– Nacka kommun har en ”Trygg och säker-grupp” i varje kommundel: Boo, Sicklaön, Fisksätra/Saltsjöbaden och Älta. I dessa grupper sitter det med aktörer i området med mandat över ekonomi och personal, inte minst från det lokala näringslivet. Där finner man kommungemensamma representanter från räddningstjänst, polis, kommunens fältverksamhet, samordnare för unga i riskzon och kommunens säkerhetsfunktion. Även representanter från skola och civilsamhälle.

Jan Landström uppmanar fler kommuner att i högre grad involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

– Det är helt nödvändigt att få med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet om man har ambitionen att minska brottsligheten i en kommun. Detta på grund av att näringslivet är en stor problemägare, det vill säga mycket av de brott som sker i en kommun sker mot näringslivet.

– Näringslivet är också en viktig part i det generella förebyggande arbetet i en kommun. De har resurser och också ofta ett intresse av att minskar och förebygga brott utöver de som sker mot just dem. Att ha med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet är också viktigt för att kunna skapa ett gott företagsklimat så att vi får behålla dem i kommunen.

Också Hallstahammars kommun har sedan 2010 ett framgångsrikt samarbete med det lokala näringslivet när det kommer till att stävja brottslighet och öka tryggheten.

– Kommunens samordnare är organisatör för en brottsförebyggande grupp. I denna grupp representeras flera olika samhällsaktörer, däribland näringslivet. I denna grupp ger alla aktörer sin lägesbild och utifrån de behov som identifieras kan aktörerna göra gemensamma insatser, som kan ge kraftfullare åtgärder än om kommunen själva skulle göra enskilda insatser. Kommunen arbetar även gemensamt och för dialog med näringslivet i flera andra projekt, säger kommunens brottsförebyggande samordnare Joar Larsson.

Särskilt goda resultat har uppnåtts i det trygghetsskapande arbetet i centrummiljön, där näringslivet bidragit med viktiga perspektiv.

– Genom samverkan med näringslivet får vi en bredare lägesbild och samtidigt kan kommunen nå fler medborgare i de trygghetsskapande åtgärderna. Många företagare befinner sig i centrum och på det viset har de en viss social kontroll av platsen. Genom att många handlare har sina fastigheter där har de möjlighet att arbeta med den fysiska miljön och göra den inbjudande och trygghetsskapande. Företagen har ett brett nätverk som för kommunen är viktigt att ha kontakt med. Genom detta kan vi arbeta mot samma mål och behov, menar Joar Larsson.

Enligt Svenskt Näringslivs undersökningar är transportbranschen en av Sveriges tre hårdast drabbade branscher, tillsammans med handel och jordbruk. En av de drabbade företagarna är Christer Brus som driver Västerås Distribution AB och är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Som många andra företag har de varit utsatta för många fall av diesel- och reservdelsstölder. Han välkomnar att kommunerna nu trappar upp sitt brottsförebyggande arbete.

– Det är mycket bra! Alla brott är viktiga att bekämpa. De rent ekonomiska skadorna i företaget är förstås mycket allvarliga men det som är värst är otryggheten för företagens anställda. Det är samma otrygghet som drabbar människor vid brott utanför näringslivet.

Christer Brus tror att kommunen har en viktig funktion i att koppla ihop de lokala företagen och polisen, men även i att organisera sektorsvisa nätverk och företagarträffar om trygghetsskapande.

– Företag är en förutsättning för att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Ungefär 70% av alla som arbetar är anställda i företag. De anställda har rätt till en brottsfri miljö både på fritid och på arbetstid. Samtidigt lägger företagen mycket stora resurser på att hantera brott. Resurser som i dagsläget koordineras mycket sparsamt med polisens åtgärder. Om kommunen kunde komma in och ta ledningen och driva frågan om brott i näringslivet så skulle vi öka tryggheten för våra kommuninvånare och vi skulle kunna nyttja både offentliga och privata resurser effektivt tillsammans.

BrottslighetLokalt Företagsklimat
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist