LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 oktober 2020

Låt företag avlasta krisande kommuner

Alltför många människor står utanför arbetsmarknaden till följd av pandemin. För att fler människor ska ha ett arbete att gå till, behövs reformer som ger företag bättre förutsättningar att verka inom fler områden och utföra fler samhällstjänster. En sådan tjänst är kontroll av livsmedel.

Vägen ur den ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten går via reformer som gör det enklare för företag att verka, växa och bidra till samhällsnyttan. Trots varierande kvalitet, råder det ingen brist på reformförslag som syftar till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Vad som däremot inte diskuterats i samma utsträckning är hur den alltmer expansiva offentliga sektorn ska rullas tillbaka för att ge plats åt fritt företagande – en nödvändig förutsättning för riktiga jobb och finansiering av vår välfärd.

Mathias Axelsson
Mathias Axelsson, deltagare i Näringslivsakademin 2020

Det finns flera områden där statens eller kommunens myndighetsutövning kan ersättas eller åtminstone stöttas av företag. Ett sådant område, där det görs framsteg men där mer kan göras, är byggherrars medverkan i planprocesser. Och företagens bidrag till den kommunala verksamheten bör inte stanna där. Ett lämpligt nästa steg är att låta företagen bistå kommunen i tillsynsärenden, såsom livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn och miljötillsyn.

Men hur kan kommersiella företag på ett tillförlitligt sätt axla ett sådant tillsynsansvar? Faktum är att det redan finns ett välutvecklat system på plats som gör det möjligt för företag att utföra liknande kontroller inom en rad jämförbara områden. För att säkerställa att dessa företag är seriösa, kompetenta och oberoende genomgår de kontinuerliga kompetens- och lämplighetsprövningar av en statlig myndighet, nämligen Swedac. Med andra ord, företag blir ackrediterade av Swedac för att kontrollera, besikta, certifiera och verifiera tjänster och produkter.

Systemet med kontroller utförda av ackrediterade företag tillämpas inom en rad olika områden. Några exempel är:

  • Hissbesiktning
  • Dricksvattenanalys
  • Kontroll av nya produkter på marknaden

Fordonsbesiktning var länge ett område reserverat för statlig myndighetsutövning. Men 2010 avskaffades det statliga monopolet och idag utförs besiktningarna av ackrediterade besiktningsföretag. På samma sätt kan och bör delar av kommunens tillsyn delegeras till ackrediterade kontrollföretag. Ett lämpligt område att börja med är livsmedelstillsyn.

Den offentliga livsmedelskontrollen har länge varit kritiserad, bland annat med anledning av låg kontrollfrekvens och att kontroller inte genomförs enligt plan. Ofta grundas problemen i bristande resurser på området. I Livsmedelverkets rapport Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2019 konstateras att flera problem kvarstår. Bland annat identifieras brister i kontrollmetoder, avsaknad av rätt kompetens och att uppföljande kontroller alltför ofta uteblir när avvikelser upptäcks.

Av rapporten framgår även att en tredjedel av de reviderade kommunala kontrollmyndigheterna har personalbrist och att det ibland finns svårigheter att rekrytera lämplig personal. Att den offentliga livsmedelskontrollen på sina håll har problem att utföra sitt uppdrag är allvarligt – särskilt under en pandemi när kontroller kan vara direkt livsavgörande.

För att få tillbaka människor i arbete behövs reformer som tillåter fler företag att bidra till samhällsnyttan i form av nya tjänster, arbetstillfällen och skatteintäkter

Fördelarna med att låta ackrediterade företag avlasta kommuner i tillsynsärenden är flera. Utöver förbättrad kvalitet och service blir kontrollerna mer likvärdiga över hela landet. Dessutom skulle en rättvis och kontrollerad marknad för livsmedelskontroll innebära många nya arbetstillfällen. Under 2019 genomfördes 6 011 livsmedelskontroller enbart i Göteborgs kommun. Sett över landets 290 kommuner innebär det alltså väldigt många kontroller och därmed arbetstillfällen. Det vore därför lämpligt att låta ackrediterade företag bidra i det omfattande arbetet med att säkerställa god livsmedelshantering över hela landet.

För att få tillbaka människor i arbete behövs reformer som tillåter fler företag att bidra till samhällsnyttan i form av nya tjänster, arbetstillfällen och skatteintäkter. En omreglering för livsmedelskontrollen är ett steg på vägen ­– men knappast det sista området där kvalificerade företag bör avlasta offentliga aktörer.

Mathias Axelsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist