NYHET30 maj 2024

Företagaren: ”Vi är beroende av att EU är attraktivt för talanger”

Kompetenskrisen i Europa och Sverige är akut. Det stod klart när politiker och företagare möttes i Malmö i en intensiv debatt inför EU-valet. ”Rörligheten i Europa är viktig både för individen och för att vi som företag ska kunna ta uppdrag i andra länder”, sa företagaren Sara Lindmark.

Sara Lindmark, vd Together Tech, anser att EU borde fungera som en gemensam arbetsmarknad på ett annat sätt än vad som är fallet i dag. Foto: Johan Nilsson/TT

Med bara dagar kvar till EU-valet den 9 juni var stämningen på topp när företag, organisationer och politiker samlades i Malmö för att ta del av Svenskt Näringslivs fjärde och sista debatt inför EU-valet, som fokuserade på vikten av innovation och kompetensförsörjning om EU ska vara ledande i den gröna och digitala omställningen.

På scen stod företagarna Tom Erixon, ordförande och vd Alfa Laval, Sara Lindmark, vd Together Tech, Jonas Gustavsson, vd Afry och Sadoo Iskandarani, grundare Tamini och Laziza. Panelen fick ge en bild av företagens verklighet och de utmaningar som är i fokus just nu.

Tom Erixon tyckte att EU har gjort bra ifrån sig i frågor som rör industrin, men lyfte vikten av handelsavtal med andra delar av världen. I övrigt var det kompetensfrågan som hamnade i fokus när företagen skulle ge sin bild av de utmaningar de står inför.

Tom Erixon, Sara Lindmark, Jonas Gustavsson och Sadoo Iskandarani gav en bild av företagens verklighet och utmaningar inom bland annat kompetensförsörjning.
Foto: Johan Nilsson/TT

– Vi är beroende av att både Sverige och EU är attraktivt för talanger att söka sig till, sa Sara Lindmark.

– När vi får in rätt personal lyfter det kompetensen hos alla i teamet, instämde Sadoo Iskandarani, som också påminde om att besöksnäringen är viktig för att lyfta städer så väl som regioner.

Företagen i panelen var tydliga med behovet av att kunna rekrytera från både EU och andra länder, men de såg också ett behov av att EU behöver bli en mer gemensam arbetsmarknad. Och att hitta rätt kompetens behöver bli betydligt enklare.

– I stället för att tänka ”duger du att vara hos oss” när vi möter kandidater, tänker vi ”hur kan vi inspirera dig att vilja arbeta här”, förklarade Sadoo Iskandarandi, som tillade att han genom sin rekryteringsmetod i flera fall har lyckats ge personer som är i 40-årsåldern sina första jobb.

Sadoo Iskandarandi vittnade om att rekrytering från länder utanför EU kan vara en tidskrävande process.
Foto: Johan Nilsson/TT

Men han har också försökt rekrytera spetskompetens från länder utanför EU och fått erfara att det är en process som kan ta flera år.

– Här finns företag som vill och behöver rekrytera för att kunna utvecklas och växa, och så går det inte att få vind i seglen. Jag tycker att det är helt galet, sa han.

Både företag och individer behöver på ett annat sätt än i dag se Europa som sin hemmamarknad, ansåg panelen som pekade på att det i dag kan vara svårt att bo i ett EU-land och arbeta i ett annat. Det finns också hinder som gör att det kan vara svårt för personer som får arbete i ett EU-land att ta med sig sin familj, exempelvis eftersom det inte automatiskt går att tillgodose sig högskolepoäng från ett land när man fortsätter att studera i ett annat.

– Rörligheten i Europa är viktig både för individen och för att vi som företag ska kunna ta uppdrag i andra länder, sa Sara Lindmark.

– Vi rekryterar 2000 ingenjörer varje år och det blir svårare och svårare. Sverige och EU har en enorm möjlighet att ligga långt framme i den gröna omställningen men då måste vi lösa kompetensfrågan, tillade Jonas Gustavsson.

”Vi rekryterar 2000 ingenjörer varje år och det blir svårare och svårare”, sa Jonas Gustavsson, vd på Afry.

Diskussionen kom också in på Europas konkurrenskraft, som på flera sätt halkar efter USA:s. Samtliga i panelen var överens om att mer måste göras för tillväxten i Europa. Bland förslagen hördes att främja innovation och forskning och att satsa på spetskompetens inom teknikområdet.

Panelen lyfte fram att samhället kan stå inför den största gröna omställningen på hundra år och att det som krävs är en kraftig utbyggnad av infrastrukturen på en rad nya områden. En uppgift som både kräver samarbete och troligtvis också europeisk samfinansiering, menade Tom Erixon.

Tom Erixon, ordförande och vd för Alfa Laval, påminde om vikten av långsiktiga spelregler för företagen.
Foto: Johan Nilsson/TT

Han varnade också för att ändra i handeln med utsläppsrätter, eftersom företagens arbete med att ställa om präglas av långa ledtider.

– Gör inget mer där utan håll fast vid det vi har, sa Tom Erixon.

Därefter var det dags för politikerna Boriana Åberg (M), Evin Incir (S), Patrik Jönsson (SD), och Abir Al-Sahlani (C) att inta scenen för att reflektera över företagens inspel.

Boriana Åberg höll med om vikten av att hålla fast vid systemet med utsläppsrätter, som hon menade var viktigt för att inte hamna i ett beroende av subventioner.

– Subventioner driver utvecklingen i en nästan planekonomisk riktning. Alla som kommer ihåg det kommunistiska systemet kan intyga att det inte var bra, sa hon.

”Back to basic”

Patrik Jönsson lyfte att EU måste ”back to basic” med bland annat mer regelförenkling och Abir Al-Sahlani ansåg att det behöver bli lättare att rekrytera. Partierna var överens om att samarbete inom EU är bra men att reglerna i vissa delar behöver bli enklare. Däremot fanns det olika uppfattningar om EU som union borde hantera sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor eller om samarbetet borde stanna vid ekonomi och handel.

Boriana Åberg ansåg att rapporteringskraven på företagen – till exempel inom hållbarhet – är för höga, medan Centerpartiets Abir Al-Sahlani nöjde sig med att konstatera att det ”finns förbättringspotential” i vissa delar.

Evir Icir tryckte på att många företag vill vara med i den gröna omställningen och att det för många av dem är viktigt att rapportera vad de har lyckats med.

– Vi som politiker borde prata lite mindre ibland och lyssna lite mer, sa hon.

Men när samtalet kom in på kompetensfrågan, som ju flera av företagen också hade pekat ut som avgörande, regnade förslagen.

De politiker som deltog i debatten var oense om flera saker, bland annat vilken vikt EU ska lägga vid sociala frågor.
Foto: Johan Nilsson/TT

Evin Icir inledde med att säga att vi behöver säkerställa att vi har en bra utbildning som möter de behov som finns och dessutom titta på vilken typ av arbetskraftsinvandring som behövs till Europa.

Boriana Åberg menade att det måste till ett bättre samarbete mellan akademi och näringsliv och att Europa måste bli bättre på spetsforskning.

– Som det är nu lägger EU sina pengar på flera olika universitet men det är fel väg att gå. Prioriterar man alla har man egentligen inte prioriterat någon, vi borde satsa på de bästa, sa hon.

– Det är viktigt att inte bara forska för forskandets skull, utan vi ska helst få ut något av det också. Vi måste få våra egna medborgare i arbete, det är inget självändamål att vi ska anställa från Indien till exempel. Målet måste vara att Sverige är självförsörjande på kompetens, tyckte Patrik Jönsson, och hänvisade till Sveriges arbetslöshetssiffror.

Stort intresse för debatten i Malmö, som fokuserade på kompetensförsörjning, innovation och forskning.
Foto: Johan Nilsson/TT

Flera av partierna var inne på att utbildning trots allt är en fråga som hanteras på nationell nivå och inte på EU-nivå. Abir Al-Sahlani ansåg att Sverige och Europa behöver ett nytt narrativ i invandringsfrågan för att säkerställa att vi är en attraktiv del av världen att söka sig till.

– Och vi behöver alla kompetensnivåer, vi kan inte skapa ett A- och ett B-lag, sa hon, och tillade att Centerpartiet vill ha ett stopp för reglerade yrken och helst också att den som genomgår en utbildning i EU får en examen som är giltig i hela EU för besväret.

Vid frågan om varsitt löfte inför valet, meddelade Evin Icir att Socialdemokraterna tänkte satsa stort på utbildning och innovation. Boriana Åberg lovade att Moderaterna tänkte arbeta för färre EU-regler. Regelkrånglet lyftes även upp av Patrik Jönsson som tillade att Sverigedemokraterna också vill skrota EU:s ”Fit for 55”-paket. Avslutningsvis framförde Abir Al-Sahlani att Centerpartiet vill motarbeta ”Bryssels klåfingrighet”, varpå hon konstaterade att hennes parti också är ”den sista försvararen” av arbetskraftsinvandringen.

Debatten avslutades med att företagare och politiker tog plats på scenen samtidigt. 
Foto: Johan Nilsson/TT

Innan det blev dags för Johan Dalén, Svenskt Näringslivs chef för Skåne och Blekinge, att runda av debatten och påminna om vikten av konkurrenskraft, jobb och tillväxt i årets EU-val, fanns det möjlighet för åhörarna att ställa frågor till både politikerna och företagarna. Publiken undrade bland annat över energifrågan, hur Sveriges relativt höga arbetsavgifter ska möjliggöra konkurrens på EU-nivå och hur synen på arbetskraftsinvandring ser ut i de andra 26 medlemsstaterna.

Stärk EU:s konkurrenskraftEUEU-VALET.Kompetensbrist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist