NYHET18 september 2020

Så ska EU:s återhämtningsfond användas i Sverige 

På måndag, den 21 september, skickar Svenskt Näringsliv sina förslag till vilka reformer som bör finansieras med hjälp av medel från EU:s återhämtningsfond, Next Generation EU. Grön och digital omställning, stärkta förutsättningar för företagande och ett återskapande arbetslinjen är några prioriterade åtgärder som Svenskt Näringsliv vill se i EU-planen.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är angelägen att EU:s återhämtningsfond kommer på plats mot bakgrund av den pågående pandemin.. Foto: Jean-Francois Badias

I somras enades EU:s ledare om en återhämtningsplan med en budget om 750 miljarder euro för att mildra Coronapandemins effekter och för att snabbt återstarta ekonomin. För att få ta del av medel från EU:s återhämtningsfond måste varje medlemsland lämna in en återhämtningsplan i vilken det ska anges hur landet avser att fördela medel från fonden. Medlemsstaternas återhämtningsplaner ska godkännas av Europeiska rådet för att medel från fonden ska betalas ut.

Svenskt Näringsliv för i sin skrivelse till regeringen fram ett antal förslag på reformer som organisationen anser är nödvändiga för en lyckad och effektiv återhämtning.

Vad gäller användningen av medel ur fonden betonar Svenskt Näringsliv att regeringen nu tydligt måste driva på för:

  • Fokus på Europas långsiktiga konkurrenskraft och hållbara tillväxt.
  • Medlen används på långsiktiga investeringar, inte kortsiktig konsumtion.
  • Medlen inte används till snedvridande subventioner eller stöd till offentlig verksamhet.
  • Medlen inte snedvrider konkurrensen mellan privata företag.
  • Medlen inte används till gynnande av det egna landets företag.
  • Regelverket inte ökar företagens byråkrati. 

– Investeringar är avgörande för att nå målen om omställning, digitalisering, jobb och tillväxt. Svenskt Näringsliv betonar därför EU-kommissionens slutsats om att privata investeringar måste främjas och att detta förutsätter reformer, säger Lars Jagrén, senior advisor.  

EU måste säkra att resurserna används effektivt och verkligen leder till att stärka Europas långsiktiga konkurrenskraft, understryker Sara Lowemark, internationell samordnare.

– För att uppnå detta måste EU-kommissionen formulera tydliga kriterier för tilldelning. Mätbara mål och en kontinuerlig utvärdering bör också ske genom en offentligt tillgänglig scoreboard, säger hon.

Sverige kan enligt beslutet tilldelas cirka 3,7 miljarder euro.

EU-samordning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist