REMISSVAR2 juni 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/00486
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-36

Utredningens förslag om finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten är över lag svagt underbyggda, då de baseras på information från den aktör som skulle komma att dra nytta av dessa förslag, och informationens korrekthet har heller inte genomgående kontrollerats av någon oberoende aktör eller ens av utredningen själv. Vidare saknar utredningen en adekvat analys av vilka konsekvenser som förslagen får på den redan problematiska konkurrenssituation som råder på postmarknaden. Ett statligt stöd till den redan dominerande aktören baserat på osäkra prognoser och en uppdelning av produktmarknaderna som inte motiveras på ett övertygande sätt skulle ytterligare kunna begränsa konkurrensen på postmarknaden och minska drivkrafterna till innovation och effektivisering.

Svenskt Näringsliv anser därför att utredningen i dessa delar inte kan ligga till grund för lagstiftning. Svenskt Näringsliv anser att det behövs en ny utredning som tar sin grund i den marknadssituation som råder och där ett av de huvudsakliga syftena bör vara att förbättra konkurrenssituationen och säkerställa jämlika spelregler mellan marknadens aktörer. En del i detta bör vara att utreda en tillträdesreglering. Tillträde till PostNords infrastruktur skulle kunna skapa en mer välfungerande marknad och öppna upp nya möjligheter att finansiera hela eller delar av en samhällsomfattande posttjänst genom upphandling.

Ansvarig handläggareStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist