NYHET16 augusti 2021

”Flera förslag i rätt riktning för svensk forskningsinfrastruktur”

Svenskt Näringsliv är positiv till flera förslag i en utredning om nationell forskningsinfrastruktur. Bland annat bör lärosäten som samverkar med näringslivet få större anslag.

Om målet kring ökad samhällsnytta av svensk forskning ska uppnås kommer det samtidigt att krävas tydligare ekonomiska incitament kopplade till universitetens och högskolornas forskningsfinansiering, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.Foto: Eric Audras

Tillgången till forskningsinfrastruktur, allt från enskilda instrument på lärosätena till databaser och nationella satsningar som ESS, har en avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva forskning i världsklass

Regeringens särskilde utredare Tobias Krantz har haft i uppdrag att lämna förslag på organisation, styrning och finansiering av nationell forskningsinfrastruktur. I slutbetänkandet (”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”) görs bedömningen att deltagandet av näringslivet, både i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastruktur, är viktigt för att maximera samhällsnyttan. Utredaren slår fast att ett ökat deltagande och tillgänglighet inte står i konflikt med vetenskaplig kvalitet. Svenskt Näringsliv delar denna uppfattning fullt ut, ett breddat nyttjande av vår offentligt finansierade forskningsinfrastruktur är viktigt och samhällsekonomiskt motiverat.

Utredaren föreslår vidare att den politiska styrningen av forskningsinfrastruktur bör utvecklas och vässas. Forskningsberedningen, som idag har en rådgivande funktion till forskningsministern och regeringen, föreslås breddas till att också omfatta de politiska partierna för att förankra politikens långsiktiga inriktning. Svenskt Näringsliv ser positivt på förslaget.

I betänkandet lämnar utredningen flera konkreta förslag som syftar till en tydligare prioritering och ett breddat nyttjande av den nationella forskningsinfrastrukturen. Svenskt Näringsliv ser positivt på förslagen som syftar till att stärka Vetenskapsrådets och Vinnovas roller. Ett förstärkt uppdrag till Vinnova om att synliggöra och tillgängliggöra offentlig forskningsinfrastruktur mot näringslivet skulle ha en positiv effekt på Sveriges möjligheter att attrahera FoU-investeringar. Detsamma gäller för Vetenskapsrådet som enligt utredningens förslag ska beakta ett vidgat perspektiv i myndighetens arbete med forskningsinfrastrukturer. Bland annat lämnas förslag gällande ledamöterna i Rådet för forskningens infrastrukturer där åtminstone en ledamot ska representera näringslivet.

Om målet kring ökad samhällsnytta av svensk forskning ska uppnås kommer det samtidigt att krävas tydligare ekonomiska incitament kopplade till universitetens och högskolornas forskningsfinansiering. Lärosäten som framgångsrikt nyttiggör sin forskning och samverkar med näringslivet bör få ett större anslag än de lärosäten som är mindre framgångsrika. En kombination av en tydlig strategisk inriktning och rejäla ekonomiska incitament skulle på ett kraftfullt sätt bidra till ökad kvalitet och breddat nyttjande. Svenskt Näringsliv vill i detta sammanhang understryka vikten av forskningsrådens fortsatta arbete, under ledning av Vetenskapsrådet, kring utvecklingen av en ny resursfördelningsmodell för lärosätena.

Läs mer

Forskningspolitik
Skriven avEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist