LogoLogo
LogoLogo
Rapport28 juli 2018

Näringslivet och akademin - En undersökning om nyttan av samarbete

Naringslivet_och_akademin.pdf.png
Naringslivet_och_akademin.pdf.png

I den här rapporten presenteras resultatet av en undersökning om näringslivets forsknings- och utbildningssamarbete med universitet och högskolor. Undersökningen visar att företagen generellt sett är mycket positiva. 80 procent av de deltagande företagen uppgav att de hade haft stor eller mycket stor nytta av att samarbetet.

Kompetensförsörjning utgör sammantaget det enskilt viktigaste motivet till varför företagen väljer att samarbeta med akademin. Resultatet är intressant och viktigt eftersom forskningssamarbete mellan akademi och näringsliv traditionellt sett utgått ifrån eller motiverats av att forskningsresultat och kunskap behöver spridas, snarare än som ett verktyg för ökad personrörlighet mellan akademi och näringsliv eller förbättrad matchning mellan efterfrågan och tillgång på kompetens.

Framtida politiska reformer för ökat forskningssamarbete mellan akademi och det omgivande samhället bör i högre grad motiveras av både kunskapsspridning och den positiva effekten på näringslivets kompetensförsörjning. Effekten på näringslivets kunskapsintensiva verksamhet skulle kunna bli betydande och långsiktigt bidra till fler jobb och ökat välstånd i Sverige.

Undersökningen visar att i princip allt samarbete i är del- eller helfinansierat av företagen. En mycket liten del är helt offentligt finansierat. Det är positivt. Att företagen går in med egna pengar eller resurser ökar kvaliteten och sannolikheten att samarbetet leder till nytta. Det ger också en bra utväxling på de offentliga medlen då varje satsad krona skapar ytterligare privata investeringar.

Ett utvecklingsområde som tydligt framkommer i undersökningen är lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Endast 5 procent av företagen lyfter fram vidareutbildning av
befintlig personal som uttalat syfte med samarbetet. Mot bakgrund av det skifte som nu sker på arbetsmarknaden, genom ökad digitalisering och industrins utveckling mot ökad automation, finns här en stor outnyttjad potential. Det kommer att krävas ökad flexibilitet och lyhördhet från högskolorna och universitetens sida mot näringslivets behov.

Både svensk forskning och högre utbildning står inför stora framtida utmaningar. Trots att den högre utbildningen byggts ut kraftigt under de senaste decennierna misslyckas företagen med vart fjärde rekryteringsförsök enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det skadar företagens tillväxt. Svenska företag kan inte expandera och tappar marknadsandelar. Över tid har också de privata FoU-investeringarna stagnerat. Mätt som andel av BNP har de över en 15-årsperiod sjunkit från motsvarande tre till två procent av BNP. En minskning som motsvarar 35 miljarder kronor om året.

Ett väl fungerande samarbete mellan akademi och näringsliv är en viktig del för att möta dessa utmaningar. Resultatet av den här undersökningen ligger i linje med tidigare undersökningar som visar att samarbetsmöjligheter med öppna lärosäten av hög kvalitet är en av de viktigaste faktorerna när företagen beslutar var de ska förlägga sin forskning.

Skriven avEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist