NYHET12 september 2022

Den nya regeringens tre främsta utmaningar

Sveriges nya regering har tre utmaningar framför sig för att bidra till att vi ska kunna skapa fler arbetstillfällen, skriver ordförande Jacob Wallenberg och vd Jan-Olof Jacke.

Den regering som tillträder måste genomföra en radikal omläggning av energipolitiken, stärka arbetslinjen och verka för att EU sätter konkurrenskraften och den fria handeln i centrum, skriver Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke.

Nu inleds en ny mandatperiod i en tid av stora utmaningar för Sverige och omvärlden. Efter en intensiv valrörelse måste en ny regering adressera en rad frågeställningar. Det svenska näringslivets nästan 1,2 miljoner företag är den drivande kraften för fortsatt utveckling av vårt samhälle, för alla oss som bor här.

Vi på Svenskt Näringsliv representerar många av dessa företag som sysselsätter 2 miljoner människor och driver därför på för att näringslivet ska ges rätt förutsättningar för att kunna fortsätta investera, växa och skapa fler jobb och därmed skatteunderlag. Det handlar om klimatomställningen, om kompetensförsörjningen, om förutsägbara regelverk, om transportinfrastrukturen, frihandel och så mycket mer. Vi vill här särskilt lyfta tre utmaningar som den regering som nu formas måste adressera med långsiktiga lösningar för att bidra till att vi ska kunna skapa fler arbetstillfällen.

1. Fatta beslut så att fortsatt utbyggnad av vindkraften och ny kärnkraft säkerställs

Elpriserna har rusat och är orimligt höga. Det beror i hög grad på inhemska beslut de senaste åren och på det ryska energikriget mot Europa. Företag och hushåll drabbas nu mycket hårt och effekterna på ekonomin kan bli omfattande. Energifrågan kräver både omedelbara krisåtgärder och omfattande reformer för att trygga Sveriges elförsörjning på sikt.

Vårt land har länge varit ett internationellt föredöme med god tillgång till ren och fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Elförsörjningen har varit avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och vårt välstånd. Relativt flera jämförbara länder har Sverige ett bra utgångsläge. Vår energiförsörjning är till skillnad från många andra europeiska länders inte uppbyggd kring naturgasimport. Vattenkraft och kärnkraften ger en stabil bas, även om den är uppenbart otillräcklig.

Tuffa ekonomiska tider reser krav på omställning. Ökad krisinsikt kan ge handlingskraft och förmåga att fatta strategiskt viktiga beslut. I svåra utmaningar finns en möjlighet att förändra till det bättre. Om vi gör rätt nu skapas goda möjligheter för framtiden. Men det brådskar. Det kräver mod, beslutsamhet och förmåga till effektivt beslutsfattande.

Företagen driver på och har en avgörande roll för klimatomställningen. Men de behöver stabil och planerbar tillgång till fossilfri energi för att kunna fortsätta vara innovativt och investera. Och det är bråttom. Den nya regeringen måste skyndsamt undanröja hinder för investeringar i såväl befintlig som ny kraftproduktion. Sverige behöver satsa på alla fossilfria kraftslag. Den tillträdande regeringen måste säkerställa förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Vi behöver också möjliggöra byggnation av ny kärnkraft. Den befintliga vattenkraften måste värnas. Miljöprövningen för alla kraftslag och för elnätsutbyggnaden måste underlättas. Överföringskapaciteten i landet måste byggas ut.

2. Sätt en ambitiös agenda för det kommande EU-ordförandeskapet

Sveriges framgång är helt beroende av öppenhet och internationell handel. Den ryska aggressionen och invasionen av Ukraina bidrar till ett osäkert läge i hela vår omvärld och ställer krav på en radikal omställning av hela den europeiska energimarknaden. På global nivå riskerar ökade spänningar och ekonomiskpolitisk kortsiktighet försämra förutsättningarna för handel eller rentav leda till ren protektionism. Sverige bör i detta läge gå motsatt väg och verka för att stärka det internationella samarbetet. Att säkerställa en tydlig och tidig svensk röst i EU är ett första viktigt steg.

Regeringen måste vara pådrivande i arbetet med att stärka EU:s inre marknad. Sverige bör driva en ambitiös agenda för att sätta EU:s konkurrenskraft i centrum under det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023. Öppenhet och handel med omvärlden behöver garanteras genom förutsägbara och transparenta regelverk. Sverige bör inom EU aktivt stödja förhandlingar och ratificering av nya frihandelsavtal. I USA och Kina görs gigantiska satsningar på forskning och utveckling och då inte minst i digitalisering och ny teknik. Här måste Sverige vara en stark röst för att EU samlar sig och ökar investeringstakten.

3. Fatta beslut så att företagen kan anställa fler

Regeringen måste inleda ett genomgripande reformarbete för att förbättra näringslivets kompetensförsörjning och för att fler människor ges möjlighet till egen försörjning. Samtidigt som den svenska arbetslösheten är fortsatt hög har många företag svårt att hitta rätt kompetens. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt. Utbildning måste leda till arbete och bidra till näringslivets kompetensförsörjning på ett tydligare sätt än idag. Det gäller på alla nivåer – från yrkesutbildningar till den offentligt finansierade forskningen. Det är genom kunskapsutbyggnad som vi långsiktigt kan stärka vår konkurrenskraft och dessutom skapa fler och bättre jobb. Därför måste lärande stå i centrum. Drivkrafterna för att gå från bidrag till arbete behöver stärkas och företagande uppmuntras. Rekrytering av internationell kompetens måste underlättas och effektiviseras.

En förbättrad tillgänglighet till marknader och kompetens är en grundförutsättning för fler och växande företag. Den regering som nu tillträder måste genomföra en radikal omläggning av energipolitiken, stärka arbetslinjen och verka för att EU sätter konkurrenskraften och den fria handeln i centrum. Så ges det svenska näringslivet förutsättningar att långsiktigt bygga ett ännu bättre Sverige. 

Jacob Wallenberg, ordförande

Jan-Olof Jacke, vd

Artikeln är även publicerad på Di Debatt

ElsystemetProjekt Kraftsamling Elförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist