Rapport20 augusti 2020

Försörjningstrygghet el - 2045

Inom ramen för projektet Kraftsamling Elförsörjning har ELS Analysis sammanställt rapporten - Försörjningstrygghet el - 2045. Rapporten sätter den svenska och nordiska elmarknaden i ett internationellt och säkerhetspolitiskt perspektiv fram till 2045.

Denna rapport har satt den svenska elsektorns förändring under kommande decennier i sitt internationella perspektiv. Rapporten identifierar två distinkta perioder under tiden fram till 2045. Analysen tar för den första perioden avstamp i existerande marknadsförutsättningar och regleringar, men givet den långa tidshorisont som denna rapport täcker, så kommer den andra tidsperioden i hög utsträckning baseras på de reaktioner som kan förväntas på den första periodens trender. Utvecklingen på den svenska och nordiska elmarknaden, policy/regleringar och Sveriges säkerhetspolitiska läge, har analyserats ur ett försörjningstrygghetsperspektiv, för att kunna bedöma huruvida nivån av försörjningstrygghet stärks eller försvagas på lång sikt.

Genom analysen av marknadsförutsättningar och försörjningstrygghet blir det tydligt att den snabbt ökade intermittenta elproduktionen från framförallt vindkraft skapar ett långdraget överutbud med resulterande låga priser på marknaden. Dessa konkurrerar ut stabil men inflexibel baskraftsproduktion. Samtidigt fattas marknadsförutsättningarna för investeringar i lagringstekniker och andra systemtjänster som den intermittenta kraftproduktionen inte kan leverera.

Analysen av hur Sveriges försämrade säkerhetspolitiska läge inverkar på försörjningstryggheten understryker också vikten av att nystartad totalförsvarsplanering inbegriper perspektiv som redundans och diversifiering i tydliga robusthetskrav. Vidare att staten tar en aktiv roll i att förmedla hotbilder och höja säkerhetsarbete genom krav och tillsyn, inte minst inom cyber- och personalsäkerhetsområdet. Regleringar, samt en bättre förståelse av nya kommersiella aktörers motiv och agerande behövs också, allteftersom näringslivets roll i totalförsvaret definieras.

Skriven avElin AkinciSamuel Ciszuk
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist