NYHET28 juni 2021

Hög spänning i elfrågan under sommaren  

Under sommaren har vi relativt låg elanvändning och därför passar man på att göra underhåll, så kallade revisioner, på kärnkraftverken just under sommaren. Efter de senaste årens avveckling av kärnkraftsproduktion har elsystemet dock blivit allt känsligare – även under sommaren.

Foto: Mostphotos, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Revisionsperioden påbörjades i maj och dessvärre inträffade en incident vid Ringhals reaktor 3. En lyftanordning lossnade när man skulle flytta en kärnbränslebehållare. Incidenten innebar inte någon fara, men revisionen kan inte slutföras förrän i augusti när en ny lyftanordning har tillverkats. Under den tiden kommer även fyra andra reaktorer att genomgå revisioner. Skulle någon av dessa revisioner dra ut på tiden så står elförsörjningen i Sverige inför en allvarlig situation.  

Händelsen sätter fokus på hur sårbart det svenska elsystemet har blivit. Förmågan att klara även mindre störningar har försämrats betydligt samtidigt som vi behöver använda mer el för att ta bort de fossila bränslena i samhället, och klara våra klimatmål.  

I Sverige har vi unika förutsättningar för näringslivet att minska sin klimatpåverkan. Detta blev tydligt när Svenskt Näringsliv bad ekonomer vid Material Economics att titta på hur svensk export påverkar de globala klimatutsläppen. Tack vare ett i princip koldioxidfritt elsystem, effektiv produktion och effektiva produkter bidrar svenska företag med stor klimatnytta utanför landets gränser. Om det som exporteras från Sverige istället hade producerats i våra konkurrentländer så skulle de globala CO2-utsläppen vara 26 miljoner ton högre, vilket är lika mycket som hälften av Sveriges totala utsläpp.   

Den elproduktion vi har idag kommer inte räcka för våra framtida behov när de fossila bränslena ska fasas ut. Trots ständig energieffektivisering kommer vi förmodligen att använda ungefär dubbelt så mycket el som idag om 25 år, kanske ännu mer. Det kommer att kräva stora investeringar i både elproduktion och överföringskapacitet (elnät). Med det följer även tuffa politiska beslut för att möjliggöra ny elproduktion där alla produktionsslag har sina för- och nackdelar.   

Redan idag finns stora flaskhalsar i elnätet vilket gör att priserna varierar stort mellan olika delar av landet. I början av juni var elpriserna 177 procent högre i södra delen av landet jämfört med norr och priserna på den nordiska elbörsen var de högsta i juni månad på minst 18 år. Detta slår mot det svenska näringslivet. Osäkerhet kring elförsörjningen och stora prisvariationer över tid och mellan olika delar av landet försvårar investeringsbeslut och fördröjer den omställning som många företag arbetar hårt med.   

Förra sommaren uppstod en kritisk situation i det svenska elsystemet och Svenska kraftnät (i förlängningen elanvändarna) tvingades betala 300 miljoner kronor för att med kort varsel få tillgång till stödtjänster från Ringhals 1 kärnkraftverk som egentligen skulle vara stängt en tid efter revisionen. Dessa stödtjänster är nödvändiga för att balansera elnätet. I år finns inte Ringhals 1 kvar i produktion och frågan är vad som händer om vi hamnar i samma situation som förra året. Paradoxalt nog bidrar minskad produktion i söder också till minskad förmåga att ta emot el från andra områden. Redan nu ser vi hur överföringskapaciteten från norr till söder har strypts på grund av detta.   

För Sveriges företagare är stabil och konkurrenskraftigt prissatt elförsörjning en grundförutsättning för fortsatta investeringar. Risken är att sommaren 2021 blir en kostsam signal om att politiken nu måste agera snabbare för att komma framåt i den svenska energifrågan.  

Politiker på både lokal och nationell nivå måste nu samla sig och våga ta tuffa beslut kring hur omställningen av det svenska elsystemet kan snabbas på med bibehållen kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.   

ElsystemetElförsörjningLina Håkansdotter
Skriven avLina Håkansdotter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist