REMISSVAR11 mars 2024

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2024/00062
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-6
  • Svenskt Näringsliv står bakom målet med EU:s gröna giv och att nå netto-noll 2050 samt EU:s etappmål till 2030.
  • EU:s utsläppshandelsystem är i grunden ett relevant och effektivt klimatstyrmedel men det är viktigt att det den svenska implementeringen sker i linje med övriga EU-länder för att säkerställa att företag i Sverige inte tappar konkurrenskraft i förhållande till företag i andra EU-länder.
  • När ETS 2 införs bör överlappande nationella styrmedel ses över och revideras för att undvika en ineffektiv styrmedelsmix och utökad administrativ börda. Andra kompletterande styrmedel som idag träffar de sektorer som kommer att ingå i ETS 2 bör ses över och i förekommande fall justeras.
  • Svenskt Näringsliv föreslår att det klargörs att slutanvändare av bränslen inte ska omfattas av ETS 2 och att handelssystem i stället bör fungera som ett uppströmssystem. I ett uppströmssystem är det endast aktörer högre upp i bränslekedjan, såsom importörer, bränsleproducenter och bränsledistributörer som blir ansvariga för att överlämna utsläppsrätter.
  • Svenskt Näringsliv anser att förbudsbestämmelsen i 3 a kap. 1 § om aktörer som utan tillstånd driver bränsleverksamhet är otydligt formulerad och ändringsdirektivet ger inte stöd för att införa ett förbud. I vart fall bör förbudet åtminstone inte omfatta slutanvändare.
  • Naturvårdsverket verkar ha missförstått det skatterättsligt reglerade uppskovssystemens syfte och utformning som innebär att det är vanligt att skattskyldigheten för bränsle inträder flera gånger för samma bränsle. Att koppla ETS 2 till skattskyldigheten leder till att utsläppsrättigheter kan behöva lämnas i flera led för samma bränsle, vilket inte är i linje syftet med utsläppshandelssystemet. I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör säkerställas att verksamheter inte träffas av dubbla skyldigheter för utsläppsrätter p.g.a. hur skyldigheten lagtekniskt utformats med koppling till det skatterättsliga begreppet “släppt för konsumtion”.
  • Svenskt Näringsliv föreslår att export och utförsel av bränslen från Sverige bör undantas från skyldigheten att överlämna utsläppsrätter här i landet. Inom ramen för utsläppshandelssystemet ska skyldigheten att överlämna utsläppsrättigheter endast ske en gång. Därför bör det säkerställas att skyldigheten kopplas till det land där förbränningen sker.
Ansvarig handläggareRobert LönnStefan Kvarfordt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist