NYHET1 november 2022

Restaurering av natur måste ske i balans med andra samhällsintressen

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med realistiska och relevanta mål som är jämförbara mellan EU:s medlemsstater för att bevara såväl natur som svensk konkurrenskraft.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om restaurering av natur. Svenskt Näringsliv har analyserat det tillsammans med sina medlemsorganisationer. Foto: Michael Probst AP/TT

22 juni 2022 la EU-kommissionen fram ett förslag till förordning om restaurering av natur och Svenskt Näringsliv har analyserat det tillsammans med sina medlemsorganisationer.

Svenskt Näringsliv välkomnar att EU-kommissionen tar fram mål för restaurering och återskapande av natur. Det finns behov av sådana åtgärder som komplement till annan naturvård för att bevara och stärka biologisk mångfald. Det är också en nyckel för att trygga långsiktig livsmedelsproduktion, klimatanpassning av våra samhällen och säkra många andra viktiga ekosystemtjänster som samhället är beroende av.

Karin Nilsson, expert miljöpolicies.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv anser att samtidigt som restaurering är prioriterat så är det viktigt att det sker i en god balans med andra ekonomiska och sociala aspekter som till exempel inhemsk råvaruproduktion, arbetstillfällen, energibehov, landsbygdsutveckling och rekreation.

Svenskt Näringsliv anser därför att restaureringslagstiftningen ska sätta övergripande mål och att medlemsstater själva har stora möjligheter att bestämma prioriteringar, tillvägagångssätt samt avvägningar mot andra samhällsintressen och -mål. För att restaureringar ska bli lyckade anser Svenskt Näringsliv att det är kritiskt att det finns en flexibilitet och att anpassningar är möjliga utifrån lokala förutsättningar exempelvis att områden som ska restaureras och har restaurerats ska vara möjliga att kombinera med aktivt brukande av marken.

Innovativa lösningar

Hänsyn bör också tas till att stärkning av biologisk mångfald och ekosystem med god status kan samexistera i områden där det pågår industriell verksamhet och mänsklig aktivitet. Denna flexibilitet skulle bidra till att innovativa lösningar kan skapas samt ökade incitamentmöjligheter gällande restaurering. Det är också av ytterst vikt att markägare och berörda verksamhetsutövare i det aktuella området konsultereras och tas i beaktning vid restaureringsåtgärder och vid utarbetandet av restaureringsplaner så att arbetet kan göras så bra som möjligt. Detta tillsammans med flexibilitet ser Svenskt Näringsliv som nödvändiga försättningar för att restaureringsåtgärder ska bli framgångsrika och accepterade av markägare, näringsliv och myndigheter.

Referensvärden, mätdata och mätmetoder måste vara jämförbara inom unionen.

Utöver detta anser Svenskt Näringsliv att referensvärden, mätdata och mätmetoder måste vara jämförbara inom unionen. Sveriges rapportering utgår för tillfället från en bedömd förindustriell utbredning av en naturtyp medan många andra EU-länders rapportering utgår från tidpunkten när de gick med i EU.

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med realistiska och relevanta mål som är jämförbara mellan medlemsstaterna för att bevara svensk konkurrenskraft men också miljön inom EU. Till sist är det viktigt att restaureringar som ökar biologisk mångfald ska kunna göras för sin egen rätt och inte endast när det minskar klimatförändringar, det är positivt när det finns synergier men detta är inte alltid fallet. 

Nedan följer några av Svenskt Näringslivs sammanfattande kommentarer:

  •  Nödvändigt med en god balans mellan restaurering och andra samhällsintressen.
  • Möjlighet till lokala anpassningar så att mark som restaureras eller har restaurerats ska kunna kombineras med aktivt brukande av marken.
  • Medlemsstaterna bör själva fastställa referensvärden för att bäst ta hänsyn till nationella förutsättningarna, samtidigt som dessa värden måste vara jämförbara mot resten av EU.
  • Möjlighet för medlemsstater att bl a sätta egna prioriteringar och mål samt nationella och lokala avvägningar ur ett helhetsperspektiv.
  • Viktigt att markägare och verksamhetsutövares synpunkter beaktas i arbetet med att restaurera naturområden och med att ta fram restaureringsplaner.

     

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist