Rapport17 juni 2021

Vad innebär en elanvändning om 240 TWh år 2045 för det svenska elsystemet?

Det svenska näringslivet har omfamnat möjligheterna i klimatomställningen. Många nya investeringar för att producera fossilfria produkter har initierats, bara under de senaste månaderna. Nu behöver den svenska energipolitiken säkerställa att elsystemet möjliggör den omställning och utveckling som näringslivet redan påbörjat. Elsystemet spelar en avgörande roll för vår välfärd och samhällsutveckling. Ett elsystem som möjliggör investeringar i näringslivet bidrar till såväl exportintäkter som sysselsättning, välfärd och klimatomställning.

Kraftsamling Elförsörjning har låtit uppdatera den långsiktiga scenarioanalys som tidigare gjorts. Detta i syfte att undersöka hur ett kostnadseffektivt elsystem med kapacitet att leverera 240 TWh el år 2045 kan se ut. Denna nya analys har en hel del likheter med den som tidigare gjorts (för 200 TWh elanvändning). Därtill visar den också på ytterligare utmaningar som elsystemet och energipolitiken står inför.  Den tidigare analysen visade att dagens energipolitiska mål driver mot ett minst 40 procent dyrare elsystem än om målet varit fossilfrihet. Den nya analysen förstärker detta resultat men visar också på stora miljömässiga utmaningar med dagens energipolitiska mål. Den förnybara elproduktionen kräver större land- och havsareal, och vattenkraftens körmönster skulle förändras kraftigt med stor lokal miljöpåverkan.  Vi vill med denna rapport belysa de viktiga politiska beslut som nu behöver fattas.  Dessa beslut är avgörande för att Sveriges mål om fossilfrihet ska kunna uppnås.  Om rätt beslut fattas kommer de även leda till såväl ökad sysselsättning som ökat välstånd i landet

Slutsatser i korthet:

 1. 1.
  Faktabaserade konsekvens- och  behovsanalyser bör ligga till grund  för energipolitiska beslut.
 2. 2.
  Tempot måste öka  avsevärt.
 3. 3.
  För att uppnå klimatmålet måste Sverige ändra det energipolitiska målet till  100 procent fossilfritt.
 4. 4.
  Ny planerbar elproduktion måste byggas i södra Sverige.
 5. 5.
  Elmarknadsmodellen är avgörande för totalkostnaden.
 6. 6.
  Utbyggnaden av elnätet måste påskyndas.
Skriven avLina HåkansdotterQvist Consulting
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist