NYHET12 maj 2022

EU:s defensiva handelsagenda

EU:s handelspolitik handlar idag inte i första hand om att skapa goda möjligheter för Europas företag att bedriva affärer med företag i andra länder. Istället är politiken inriktad på andra, mer defensiva, mål. En ny rapport klarlägger vart vi är på väg med denna nya agenda.

EU:s handelspolitik har flyttat fokus. En ny rapport klarlägger vart vi är på väg med denna nya agenda.Foto: Natallia Yaumenenka

Under många år handlade den ständigt pågående debatten inom handelspolitiken om hur man på bästa sätt kunde liberalisera världshandeln. Antingen gick man via Världshandelsorganisationen, WTO, eller via olika handelsavtal med enskilda länder eller grupper av länder, såsom EU:s avtal med Kanada eller Japan. Allt baserades på en grundläggande tanke att globaliseringen var av godo, och diskussionen handlade med andra ord huvudsakligen om hur man på mest effektiva sätt kan utveckla dess potential.

Så är det inte längre. Fokus har flyttat till andra frågor och det råder idag snarare en enighet om att globaliseringen har en mängd problem som måste åtgärdas. Inom EU tar sig detta uttryck redan på sida ett i EU-kommissionens handelspolitiska agenda. Där står att handelspolitiken är underordnad EU:s miljöpolitik, Green Deal. Hade agendan skrivits idag hade det troligen också stått att handelspolitiken är underordnad säkerhetspolitiken. Viljan att göra ekonomin hållbar, att hålla Europa säkert och även viljan att garantera att företag konkurrerar på lika villkor (level playing field) är de drivkrafter som främst styr handelspolitiken idag. Detta är också en viktig aspekt av EU:s ökande fokus på autonomi och statliga interventioner – där det offentliga med hjälp av statsstöd och industripolitik istället för företagen stakar ut riktningen.

Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Rent konkret tar sig detta uttryck i en mängd olika lagförslag inom EU. Svenskt Näringsliv har förståelse för flera av förslagen och kan i varierande grad stödja dem, då de kan utgöra rimliga försök att nå mål som vi ställer oss bakom, såsom övergång till en klimatneutral ekonomi. Ofta är dock medlen antingen olämpliga eller oklara. Svenskt Näringsliv har därför uppdragit åt en av Europas främsta tankesmedjor inom internationell ekonomi (ECIPE) att skriva en rapport om åtta av de förslag vi finner viktiga att följa framöver. Rapporten beskriver både hur de till slut blir lagtext och hur de kommer användas i praktiken. ECIPE har studerat förslagen såväl ett och ett i detalj som analyserat helheten av vad förslagen kan leda till.

De förslag som analyseras är CBAM (”klimattullar”), IPI (upphandling), FSI (anti-subventionspolitik), anti-coercion (handelspolitiska sanktioner), due diligence och avskogningsinitiativet (leveranskedjor), samt Enforcement Regulation och handelsavtalet TCA med Storbritannien (rättvis konkurrens).

Risker som tydligt identifieras i ECIPEs rapport är bland annat ökad oförutsägbarhet för företagen gällande deras möjligheter till tjänstehandel, hot mot immaterialrätten, risker för handelskonflikter med andra länder, ökade priser och försvagad konkurrenskraft, försvagat konkurrenstryck inom EU och svåruppnåeliga krav på företagens leveranskedjor.

Handel och säkerhetHandel och hållbarhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist