NYHET27 oktober 2022

Scania vill bidra till balans i livet

Hur vi mår privat och på jobbet hänger tätt samman. Ett företag som arbetar mycket med det är Scania. ”Känns arbetet meningsfullt, begripligt och hanterbart är det lättare att hitta en bra balans mellan arbete och fritid”, säger HR-ansvarige Thomas Westerlund.

”Målet är alltid att göra det möjligt för våra medarbetare att skapa hanterbarhet i sitt arbetsliv och få det att fungera bra kopplat till privatlivet”, säger Thomas Westerlund, HR-ansvarig på Scania.

När Feelgood tidigare i år publicerade Jobbhälsorapporten visade det sig att sju av tio svenskar bedömer sin hälsa som bra eller mycket bra. Den upplevda hälsan är stabil över tid och jämnt fördelad över yrken, branscher och åldrar, berättar Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood som bedriver företagshälsovård.

– Folk verkar uppleva sin hälsa som god – det är ett riktigt bra resultat. En stor andel anger att de upplever ökad meningsfullhet, delaktighet och påverkan i sin arbetssituation men också ökad trivsel, gemenskap och stöd, trots att en del arbetat på distans eller i hybridlösningar under pandemin.

Måendet på jobbet och privat interagerar

Vissa yrkesgrupper hade under pandemin en betydligt högre belastning än normalt vilket ledde till negativa hälsoeffekter, medan andra upplevde att balansen mellan jobb och fritid blev bättre på grund av mer flexibilitet och distansarbete, minskad pendling, och mer tid för familj och träning. Det smittade av sig positivt på jobbhälsan, påpekar Charlotte Valleskog.

– Måendet på jobbet och privat interagerar. Eftersom vi tillbringar så mycket tid på jobbet så påverkar arbetssituationen hur man mår övriga livet. Den som är stressad på jobbet tenderar att avboka träning och minska våra sociala aktiviteter på fritiden, vilket påverkar hälsan även privat.

Personliga kriser stressar på jobbet

På samma sätt hänger personliga kriser som en skilsmässa, oro för barnen i skolan eller olika typer av hälsobesvär, med till jobbet och blir en stressfaktor.

”Många arbetsgivare är villiga att gå utöver det som de är skyldiga att göra, och är generösa med stöd kring sådant där orsaken inte finns på jobbet men där effekterna ändå märks på jobbet”, säger Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood.

Medvetenheten om sambandet mellan privat hälsa och jobbhälsa har ökat hos arbetsgivare. Ur ett samhällsperspektiv drar arbetsgivare ett stort lass, konstaterar Charlotte Valleskog. De engagerar sig dessutom ofta när den offentliga vården inte har tid att stötta.

– Många arbetsgivare är villiga att gå utöver det som de är skyldiga att göra, och är generösa med stöd kring sådant där orsaken inte finns på jobbet men där effekterna ändå märks på jobbet.

Pandemin har verkligen förändrat vårt förhållningssätt till arbetsplatsen i grunden

Scania är ett företag som arbetar mycket för att medarbetarna ska hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Tidigare upplevde Scania att företaget var förhållandevis sent ute med att aktivt förespråka flexibelt arbete och arbete på distans. Normen var i stor utsträckning att gå till kontoret varje dag men så är det inte alltid längre.

I och med pandemin skedde en snabb förändring, berättar Thomas Westerlund, HR-ansvarig på Scania.

– Pandemin har verkligen förändrat vårt förhållningssätt till arbetsplatsen i grunden. Eftersom det i många fall fungerar bra att utföra arbetsuppgifter med större frihet i tid och rum så är det något som vi vill underlätta.

Utifrån erfarenheterna de senaste åren har Scania tagit fram en handbok för hur medarbetare ska kunna arbeta flexibelt utifrån arbetsuppgifternas förutsättningar. Här diskuteras parametrar som mobilitet och flexibilitet, när man som medarbetare är som mest kreativ, hur man jobbar bäst för att samarbeta och vara produktiv.

– Självklart är det många, exempelvis i produktionen, som har arbetsuppgifter som behöver göras på plats. Målet är dock alltid att göra det möjligt för våra medarbetare att skapa hanterbarhet i sitt arbetsliv och få det att fungera bra kopplat till privatlivet.

Att uppleva att man är i ett positivt sammanhang har stor betydelse

Det är viktigt att hitta balansen mellan arbete och fritid för att fungera på ett bra sätt, konstaterar Thomas Westerlund.

– Lyckas vi tillsammans skapa en bra situation på jobbet får det positiv verkan även på livet utanför jobbet.

För att på ett strukturerat och enkelt sätt ha en dialog om hur medarbetaren mår använder Scania ett dialogverktyg, Work Balance Tool, med målet att alla medarbetare ska ha en känsla av sammanhang. Verktyget finns tillgängligt för alla inom hela Scania och kan användas både i grupp och i enskilda samtal mellan chef och medarbetare.

– Att uppleva att man är i ett positivt sammanhang har stor betydelse. Känns arbetet meningsfullt, begripligt och hanterbart är det lättare att hitta en bra balans mellan arbete och fritid.

Arbete en friskfaktor i sig

En fråga som diskuteras alltmer är hur mycket en arbetsgivare ska engagera sig i det som är privat. Enligt Charlotte Valleskog kan en arbetsgivare inte gå in och styra någons privatliv men däremot ställa krav kring det som rör arbetet. Det finns ett ansvar hos arbetsgivaren att bistå med tydliga förväntningar och prioriteringar, och hos medarbetare att agera i linje med dem i syfte att värna arbetsmiljö och hälsa.

– När det gäller hur medarbetare äter, sover eller tränar går det som arbetsgivare bara att skapa förutsättningar för att de ska kunna göra det. Det handlar om att uppmuntra och stödja de som vill göra en hälsomässig förändring även utanför jobbet.

De arbetsgivare som Feelgood har kontakt med har ofta kommit långt i dialogen kring hur stress fungerar, och vet att hela hälsan spelar roll oavsett varifrån ohälsofaktorerna kommer och är beredda att ta sitt ansvar.

– Att ha ett arbete överhuvudtaget är en friskfaktor i sig. Strukturen och att ha något att kliva upp för har stor betydelse för psykisk hälsa. Det ger en mening med tillvaron, och den sociala biten utgör en enorm skyddsfaktor, säger Charlotte Valleskog.

HälsaArbetsmiljöScania
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist