REMISSVAR17 januari 2024

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02694
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-153

Svenskt Näringsliv (SN) ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation (NSD) anfört i bifogat yttrande.

NSD stödjer en höjning av årsomsättningsgränsen men anser att den åtminstone sätts i paritet med den finska gränsen på 150 000 kr. NSD finner det anmärkningsvärt att effekterna för samfälligheter inte analyserats och anser att en komplettering behövs i detta avseende, därefter kan ytterligare justering behöva göras av gränsen (avsnitt 6.1).

NSD tillstyrker att fler får utfärda förenklade fakturor. NSD finner det däremot olyckligt att en beskattningsbar person som genom omsättningsgränsen inte omfattas av momsplikt ändå omfattas av komplexa momsregler avseende fakturor (avsnitt 6.2).

NSD välkomnar förenklingar och förbättringar för EU:s småföretag. NSD tillstyrker förändringen som innebär att svenska företag kan få tillämpa omsättningsgränsen i andra EU-länder och att företag i andra EU-länder ska få tillämpa svensk gräns. NSD vill dock uppmana till informationsinsatser och särskild bevakning så att den praktiska hanteringen inte blir komplicerad med en administrativ belastning som innebär att avsedda förenklingar går förlorade (avsnitt 6.3-6.4).

NSD konstaterar att lagtexten och tillämpningen för beräkning av årsomsättningsgränsen kommer att bli allt annat än enkel. Vid beräkningen ska bland annat värdet av drygt 25 undantag inkluderas tillsammans med ett flertal bestämmelser i annat EU-land med utgångspunkt från ca 10 artiklar i EU:s momsdirektiv samt fastighets-, försäkring/ återförsäkrings-/finansiella transaktioner.

Till detta ska läggas att tolkning och tillämpning av momsreglerna kan skilja sig mellan medlemsländerna. Skatteverket, skattemyndigheter i andra medlemsländer och EU-kommissionen kommer att behöva stötta med tillämpningsinformation och informationsinsatser möjliga för ett litet företag att förstå och praktiskt använda (avsnitt 6.5).

NSD har inget att erinra mot förslaget att SFL inte ska omfatta den särskilda ordningen men konstaterar att frågor som berör sanktionsavgifter, eftergifter och räntor inte är harmoniserade inom EU (avsnitt 6.7). Även här behövs informationsinsatser då små företag som tillämpar omsättningsgränser kan bli granskade på olika vis i olika medlemsländer.

NSD har inget att erinra mot förslaget avseende omprövning och överklagande. NSD konstaterar även här att företagen kommer att behöva information kring omprövning och överklagande i andra EU-länder vilket kräver informationsinsatser (avsnitt 6.8).

NSD anser att förslaget om ändrad vinstmarginalbeskattning (VMB) är svårläst. Enligt vår förståelse kommer 20 kap. 4 § i praktiken inte att kunna tillämpas (avsnitt 7.3).

NSD har inget att erinra mot förslaget i avsnitt 6.6, 6.9, 7.1, 7.2 och 7.4.

Avslutningsvis efterfrågar NSD åtgärder som säkerställer bättre underlag för framtida förändringar. I PM påtalas avseende nästan alla förslag att uppgifter, information, underlag eller statistik saknas vilket naturligtvis påverkar möjligheten att fullt ut bedöma konsekvenserna inte minst vad gäller företagens regelkostnader.

Ansvarig handläggareAnna Sandberg Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist