REMISSVAR29 april 2021

Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2021/00432
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-17

Svenskt Näringsliv delar i stort utredningens analys avseende rättsläget och dess konsekvenser när det gäller kompetensutvisningar och situationen efter lagändringen om självrättelse och Migrationsdomstolens avgöranden. Vi anser emellertid inte att utredningen på ett tillfredsställande sätt har uppfyllt uppdraget om att analysera rättsläget och dess konsekvenser för företagen när det gäller tillämpningen av begreppet branschpraxis.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att vid vite förelägga en arbetsgivare om att inkomma med uppgifter om anställningsvillkor.

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att införa en straffsanktionerad anmälningsskyldighet under tillståndstiden. Förslaget är oförutsägbart och rättsosäkert. Dessutom är ett fängelsestraff en oproportionerlig åtgärd för en utebliven eller för sent inkommen anmälan.

Svenskt Näringsliv delar utredningens bedömning om att inte föreslå att anställningserbjudandet ska vara bindande eller att det införs en generell anmälningsskyldighet.

Svenskt Näringsliv anser inte att det ska ställas samma utbildningskrav för en person som vill komma till Sverige för att söka arbete som för en person som vill undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet. Vi anser därför att tillståndsgrunderna ska separeras. Höga utbildningskrav ska inte vara en omständighet som utesluter personer från att komma till Sverige och undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet.

Svenskt Näringsliv beklagar att utredningen inte tog tillfället att grundligt utreda och lägga fram förslag om förändrade förutsättningar avseende uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det behövs ett mer ändamålsenligt regelverk för att Sverige ska stärka sin attraktionsförmåga för internationella start-ups.

Svenskt Näringsliv anser att det är fullt rimligt att en arbetskraftsinvandrare ska ha en inkomst som gör det möjligt att försörja sig själv och medföljande familjemedlemmar. Utredningen visar dock att det saknas ekonomiska skäl för att föreslå ett försörjningskrav för medföljande anhöriga. Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget om ett försörjningskrav.

Ansvarig handläggareAmelie Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist