Nytt betänkande ökar likformigheten i uttaget av fastighetsskatt, eller?

I SOU 2024:20, Maskinellt värde för vissa industribyggnader – ett undantag från fastighetsskatt, föreslås ett undantag från fastighetsskatt för viss maskinell utrustning som utgör byggnadstillbehör. Förslaget ökar likformigheten i skattesystemet då fastighetsskatt inte tas ut på industritillbehör. Samtidigt innebär förslaget att en ny olikformighet införs då maskinell utrustning som varken utgör byggnadstillbehör eller industritillbehör alltjämt blir föremål för fastighetsskatt.

När maskiner och annan utrustning finns i en normalt utformad byggnad (exempelvis en fabriksbyggnad), är maskinerna många gånger att anses som industritillbehör. Vid fastighetstaxeringen kommer byggnaden att värderas enligt avkastningsmetoden och industritillbehören kommer inte att åsättas något taxeringsvärde. I en sådan situation är alltså maskinerna undantagna från fastighetsskatt.

Om maskinen däremot finns i en industribyggnad som tekniskt och funktionellt anpassats till maskinen och som mer utgör ett värdelöst skal runt maskinen, utgör maskinen byggnadstillbehör och inte industritillbehör. En sådan byggnad benämns ofta skräddarsydd byggnad. Vid fastighetstaxeringen värderas en sådan byggnad enligt produktionskostnadsmetoden. Ett beräknat värde på maskinen ingår då i underlaget för taxeringsvärdet och blir, till skillnad från industritillbehören, föremål för fastighetsskatt.

För att öka likformigheten och rättvisan i skatteuttaget föreslås i betänkandet att även maskinell utrustning i form av byggnadstillbehör i en industribyggnad ska undantas fastighetsskatt. Detta göras genom att ett schablonbelopp som motsvarar 50 % av taxeringsvärdet för en sådan enhet räknas av från taxeringsvärdet vid beräkning av fastighetsskatt.

Förslaget i denna del är välkommet även om det går att diskutera nivån på schablonbeloppet samt huruvida det överhuvudtaget är lämpligt att utgå från ett schablonbelopp om verkliga värden skulle ge ett bättre underlag. Läs mer om detta i det särskilda yttrandet.

Den tredje kategorin maskinell utrustning, d.v.s. sådan som varken är industritillbehör eller byggnadstillbehör, omfattas tyvärr inte av den föreslagna skattelättnaden. Till denna tredje kategori hör exempelvis utomhus fristående produktionsutrustning såsom cisterner, kabelkranar och rördragningar. Ett snävt utformat kommittédirektiv synes ligga bakom denna begränsning i förslaget. Detta är olyckligt särskilt med hänsyn till de två huvudskälen att införa ett skatteundantag:

- Incitament för investeringar i ny teknik, inte minst mer miljönyttig sådan kopplat till industrins elektrifiering och koldioxidinfångning för att möta de klimatpolitiska målen, samt

- olikformighet och orättvisa i industrins fastighetsbeskattning.

Det är därför bra att det i betänkandet lyfts fram att det finns skäl att utreda och överväga om all maskinell produktionsutrustning som ingår i en industribyggnad bör undantas från fastighetsskatt. Ansvaret för denna komplettering ligger nu hos finansdepartementet. Med hänsyn till att det framkommit att annan maskinell utrustning än sådan som finns i skräddarsydda byggnader är betydande ur industrins perspektiv, blir behovet av denna komplettering än viktigare.

SKRIVET AVKatarina Bartels

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist