Förslag om ändrade sekretessregler i Skatteverkets verksamhet berör känsliga integritetsfrågor

I en promemoria från Skatteverket http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-skatteverkets-promemoria-nagra-fragor-om-arbete-mot-skattebrott föreslås dels att den s.k. brottskatalogen avseende vilka brott Skatteverket ska utreda utvidgas, dels att sekretessbestämmelserna om när information får överföras från den brottsbekämpande verksamheten till annan verksamhet och omvänt vid Skatteverket fundamentalt ska ändras. I dag gäller i princip absolut sekretess för överföring av uppgifter. Nu föreslås i stället att en intresseavvägning ska göras mellan intresset av att få utbyta information mellan olika delar av Skatteverket och det intresse som skyddas av sekretess. Avsikten är enligt förslaget att det ska finnas en presumtion för att uppgiften ska få överföras.

Inga företrädare för näringslivet har funnits med på remisslistan, trots att förslaget berör vad som kan sägas vara en kärna i de skattskyldigas integritet. Detta är uppseendeväckande. Svenskt Näringsliv har därför på eget initiativ avgivit ett remissvar.

https://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/remissvar-ang-skatteverkets-promemoria-nagra-fragor-om-arbete-mot_698827.html

Vi avstyrker förslaget och anser att promemorian är så undermålig att den inte kan läggas till grund för lagstiftning. Det är inte acceptabelt att införa en möjlighet att överföra information från den brottsbekämpande verksamheten till annan verksamhet utifrån en intresseprövning enligt den modell som föreslås av Skatteverket. Förslaget kan uppfattas som att sekretessen de facto avskaffas. Vi ifrågasätter också om den föreslagna bestämmelsen är förenlig med oskuldspresumtionen i artikel 6.2 i Europakonventionen. Det kan också konstateras att promemorian inte berör förslagen i förhållande till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

SKRIVET AVClaes Norberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist