Regelrådet underkänner konsekvensutredningen i SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

I utredningen föreslås ett flertal ändringar i de s.k. 3:12-reglerna avseende beskattning av utdelningar och kapitalvinster på andelar i fåmansföretag. Bl.a. föreslås ändringar avseende huvudregeln och förenklingsregeln vid beräkning av gränsbeloppet. Förslaget omfattar även ändring av takreglerna och nya regler för ägarskiften.

Förslagen har lett till en omfattande debatt i sak. Nu har Regelrådet granskat konsekvensutredningen. Betyget är underkänt. Regelrådet anser att det finns delar av konsekvensutredningen som håller en tillräcklig kvalitet men det föreligger brister bl.a. avseende påverkan på företagens verksamhet, konkurrensförhållanden och särskilda hänsyn till små företag 

Det saknas enligt Regelrådet en analys av hur möjligheten att attrahera investerare påverkas när utdelningsbeskattningen ändras. Detta är av betydelse eftersom riskerna är större i onoterade företag. Därutöver hade även analysen av påverkan på företagens verksamhet ur ett mer långsiktigt perspektiv kunnat utvecklas. Det är inte fullt tydligt om, och sådana fall i vilken omfattning, förslaget kan innebära att vissa fåmansföretags expansion påverkas liksom eventuell påverkan på antalet anställda. Det saknas även uppgifter av om förslaget kan innebära att företag flyttar sitt juridiska säte för att eventuellt få utökade möjligheter till lägre beskattad utdelning. Med hänsyn till det angivna syftet om ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt anser Regelrådet att avsaknaden av redovisning av hur förslagen påverkar i dessa avseenden är en brist.

Regelrådet anser vidare att det saknas en redovisning av hur förslagen kan komma att påverka svenska företags internationella konkurrensförmåga och förmåga att attrahera spetskompetens. Det går inte att utesluta att förslaget medför ett försvagat internationellt konkurrensläge till följd av ett ökat skatteuttag.

Det anges att förslaget kan innebära att nyetablerade företag blir hårdare beskattade än äldre företag. Det framgår dock inte enligt Regelrådet hur detta kan komma att påverka konkurrensförhållandena mellan företagen eller om det kan medföra ökade svårigheter för nya företag att etablera sig. Därutöver anser Regelrådet att konsekvensutredningens kvalitet hade förbättrats om det framkommit inom vilka branscher företag av olika storlek konkurrerar på samma marknad. Detta eftersom utredaren anger att de största företagen får en något lägre skattehöjning.

Regelrådet saknar vidare en redogörelse i konsekvensutredningen om särskilda hänsyn tagits till de förhållandevis mindre företagen vid reglernas utformning. Det går inte att utesluta att den ökade administrationen alternativt minskningen av nivån på förenklingsregeln särskilt kan komma att påverka de förhållandevis mindre företagen. Detta kan även komma att påverka de mindre företagens möjligheter att attrahera investerare eller spetskompetens. Regelrådet anser att avsaknaden av en närmare redogörelse avseende särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är en allvarlig brist eftersom mer generösa regler tidigare motiverats med hänsyn till att förenkla för ägarna av mindre fåmansföretag.

SKRIVET AVClaes Norberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist