BLOGGFokus på skatterna
Marcus Forsman

Svenskt Näringslivs remissyttrande över nya ränteavdragsreglerna

Svenskt Näringsliv har nu lämnat remissyttrande över promemorian Nya skatteregler i företagssektorn, som bland annat innehåller nya regler för företags avdragsrätt för ränta. Svenskt Näringsliv ansluter sig till Näringslivets Skattedelegations yttrande som kan läsas i sin helhet här.

Huvudsynpunkterna i yttrandet kan sammanfattas som följer:

  • Sverige bör införa en generell ränteavdragsregel som begränsar rätten till avdrag för räntekostnader till 30 % av EBITDA.
  • Nuvarande subjektiva och rättsosäkra regler för ränteavdrag på interna skulder bör slopas i sin helhet.
  • Sänkning av bolagsskatten välkomnas. Det är också viktigt att se till att bolagsskattereglerna som helhet skapar konkurrenskraftiga villkor.
  • Vem som ska anses vara ägare av en tillgång som leasas under ett finansiellt leasingavtal bör inte regleras i skattelagstiftningen.
  • Det så kallade primäravdraget, som ska säkerställa att bostadsbyggandet inte drabbas negativt av förslaget, är otillräckligt och kommer inte få avsedd effekt.
  • Begränsningen av underskottsavdrag framstår som illegitim, undergräver förutsebarhet och strider mot principen att skatt ska tas ut efter bärkraft och avstyrks därför.
  • Av förenklingsskäl bör fler företag ges möjlighet till undantag från det komplicerade regelverket genom att tröskelvärdet för vilka räntekostnader som ska omfattas sätts till ett väsentligt högre belopp än föreslagna 100 000 SEK.
  • Eget kapital och lånefinansiering är inte ömsesidigt utbytbara finansieringsformer, målsättningen att skapa neutralitet mellan dessa måste anpassas bättre efter den verklighet som styr företagens finansieringsbeslut.
  • Möjligheten att rulla avdragsutrymmen och ej avdragen ränta behöver medges fullt ut.
  • Förslagen är överfinansierade och innebär totalt sett en skattehöjning, trots sänkt bolagsskatt. Skattebelastningen på svenska företag bör inte öka.

För mer detaljer kring ovanstående synpunkter hänvisas till yttrandet i sin helhet.

SKRIVET AVMarcus Forsman

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist