Vikten av konkurrensneutrala redovisningsregler

Bokföringsnämnden har remitterat ett förslag på ändring av Bokföringsnämndens allmänna råd om års- och koncernredovisning – K3. Nämnden föreslår att kommunala aktiebolag som lyder under självkostnadsprincipen ska få tillämpa en alternativregel vid nedskrivning av anläggningstillgångar. Nedskrivning av de värden som redovisas i balansräkningen är aktuellt vid bestående värdenedgångar, det kan till exempel röra sig om verksamhet som är olönsam och därför har ett lägre marknadsvärde än vad som framgår av böckerna. Enligt Bokföringsnämndens remiss motiveras den särskilda regeln av att det till följd av självkostnadsprincipen i kommunallagen inte går att ta ut marknadsmässiga priser för de tjänster och den service som tillhandahålls.

De förutsättningar som gäller för aktiebolag som bedrivs i kommunal regi bör dock inte skilja sig från de förutsättningar som gäller för privata bolag. Att ha särskilda värderingsregler för en viss typ av aktiebolag strider mot principen om konkurrensneutralitet. Redovisningsreglerna ska möjliggöra att aktiebolag ska kunna jämföras och utvärderas på samma villkor, oavsett vem som är huvudman. Någon motsvarighet till Bokföringsnämndens förslag finns heller inte i den övriga normgivningen för aktiebolag.

Ett annat problem med Bokföringsnämndens förslag är att det blir mycket svårt att tillämpa. All kommunal verksamhet råder inte under självkostnadsprincipen utan lagen innehåller ett antal undantag. Undersökningar från bl.a. Konkurrensverket pekar på att det finns stora gränsdragningsproblem i fråga om när självkostnadsprincipen ska anses gälla och när den inte gäller. Bedömningarna varierar mellan kommunerna och i många fall tillämpar ett och samma kommunalägda bolag olika principer för prissättningen beroende på vilken tjänst som tillhandahålls. De tillgångar för vilka den föreslagna regeln kan komma att bli tillämpbar på kan således användas både för tillhandahållanden där självkostnadsprincipen gäller för prissättningen och tillhandahållanden där marknadsmässiga principer gäller.

Vad avser kommunal verksamhet är dessutom transparens och öppenhet i fråga om förvaltningen av kommunens resurser av stor vikt för invånares och andra intressenters möjlighet att utvärdera verksamheten och utkräva ansvar. Detta gäller även sådana kommunala investeringar som förläggs i aktiebolag. Svenskt Näringsliv har därför i ett remissyttrande motsatt sig Bokföringsnämndens förslag till alternativregel för nedskrivningar i kommunala aktiebolag.

SKRIVET AVSofia Bildstein-Hagberg

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist