NYHET11 mars 2020

Handlingsplan för effektivare inre marknad

EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.

Cemille Üstün är policyansvarig för EU:s inre marknad.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv kan inte annat än att konstatera att det är en ambitiös handlingsplan för den inre marknaden. kommissionen föreslår bland annat bättre hantering av rapporterade hinder på den inre marknaden och tydlighet och transparens i processen hur dessa hinder ska övervinnas. Fördelarna med EU:s inre marknad och den fria rörligheten ska få större genomslag. Utöver detta föreslås ett förstärkt SOLVIT, EU:s nätverk för problemlösning, samt en ny kanal där företag anonymt kan rapportera om hinder de möter på den inre marknaden.

Men för att börja i rätt ände; Först och främst föreslås åtgärder för bättre kännedom om den inre marknaden bland nationella myndigheter och domstolar så att företag och medborgare kan dra fördel av EU:s regelverk.

Vidare vill EU-kommissionen förbättra implementeringen av EU:s-regelverk med en strukturerad dialog med medlemsländerna, eftersom det ofta är i implementeringsfasen som olika tolkningar uppstår. Om regelverken tolkas och implementeras olika går idén med en harmoniserad lagstiftning förlorad. Därför vill man också förebygga att medlemsländerna inför motstridig nationell lagstiftning genom att ålägga åt medlemsländerna att rapportera om planerad lagstiftning i ett tidigt skede.

För att försäkra sig om att EU:s regler följs, samt att upptäcka fel, föreslår EU-kommissionen förstärkning av samarbetet med nationella myndigheter med hjälp av existerande och nya verktyg.

Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen som, rätt genomförda, skulle leda till en mer effektiv inremarknadslagstiftning.

Det svåra är dock att skriva en handlingsplan som till stor del bygger på andras handlingar, i detta fall EU:s medlemsländers. Vi såg det när EU-kommissionen för tjugo år sedan lanserade Lissabonstrategin. 2010 var de flesta av målen inte uppnådda eftersom de helt byggde på medlemsländernas aktivitet och förändringsvilja.

EU-kommissionens förslag att råda bot på detta är att sätta upp en särskild Inre Marknads-task force och olika guidelines. Det är positivt och något av det som det europeiska näringslivet länge efterfrågat.

Dock saknas intressenters delaktighet ex-ante. Att stärka upp SOLVIT och processen ex-post är bra och viktigt, men intressenters delaktighet i de tidiga skedena i lagstiftningsprocessen skulle bespara EU-kommissionen och medlemsländerna en hel del arbete. Nu ligger ansvaret för att involvera företag och medborgare hos medlemsländerna.

Om EU-kommissionen och medlemsländerna tar sig an arbetet och använder föreslagna verktyg kan det skapas goda förutsättningar för en effektiv inre marknad. Huvudsaken är att inte skjuta ansvaret till någon annan.

Läs mer

Den inre marknadenInre marknaden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist