Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

NYHET Publicerad

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.

Svenskt Näringsliv stödjer kommissionen i dess initiativ att skapa en övergripande datastrategi som möjliggör för ytterligare digitalisering av vår ekonomi och vårt samhälle. Att förbättra tillgången till data, särskilt offentlig data, och att uppmuntra till frivillig delning av data mellan företag kommer att underlätta Europas digitala omvandling.

Tillgången till offentlig information ska enligt den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen), göras tillgänglig så att olika aktörer i samhället ska kunna använda informationen för att skapa nya produkter och tjänster. Lagen har inte fungerat bra för företag som vittnar om att information tillhandahålls för sent eller att information tillhandahålls i fel format.

Genom the Open data directive (EU 2019/1024) som har till ändamål att göra den offentliga sektorn och de offentligt finansierade uppgifter återanvändbara kommer nya regler implementeras i medlemsstaterna senast sommaren 2021 som ska säkerställa att offentlig information är tillgänglig kostnadsfritt, i maskinläsbara format, som tillhandahålls via API:er (Application Programming Interfaces) och, i förekommande fall, som massnedladdning.

Då tillgången till offentlig information brister är det särskilt viktigt att företag senast genom implementeringen av the Open data directive får tillgång till offentlig data enligt direktivet för att möjliggöra för nya eller bättre produkter och tjänster.

Så vitt rör datadelning mellan företag förutsätts att den ska vara frivillig och bygga på avtalsfrihet. För att främja detta krävs lösningar för att röja dels tekniska hinder, främst interoperabilitet och bristande digital infrastruktur, dels rättsliga hinder kring framförallt dataskydd, konkurrensregler och immaterialrätt som hindrar frivilliga initiativ att dela data.

Det är dock inte tillgången till data som skapar innovation och tillväxt, utan vad som görs av den tillgängliga data. Centralt i datastrategin är därför att investera i sådana kompetenssatsningar som möjliggör för företag att verka och utvecklas i vår allt mer digitaliserade värld.

Datastrategin syftar till att skapa den inre marknaden för data genom större tillgång till data från industrin och det allmänna för att skapa större värden för medborgarna. Datastrategin bygger på fyra olika pelare:

A. Datatillgång och användning, horisontellt regelverk

B. Investering för lagring, bearbetning och interoperabilitet

C. Kompetens

D. Europeiska datamoln, sektoriell lagstiftning för datatillgång och användning

Datastrategin innehåller utöver pelare A-D också initiativ till en eventuell datalag innefattandes obligatoriska dataåtkomsträttigheter om det vid en översynsprocess framkommer påvisbara sektorsspecifika marknadsmisslyckanden. Det är här viktigt att tydligt definiera vad ett marknadsmisslyckande är i samband med denna översynsprocess så att den kan mätas i framtiden på denna grundval.

En eventuell datalag måste också bygga på principerna om regelförbättring och föregås av en uttömmande utvärdering och mappning av redan existerande regelverk för att undvika överlappande regleringar.

Svenskt Näringsliv har framfört sina synpunkter i sitt svar på kommissionens konsultation om datastrategin som ni finner nedan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.