”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

NYHET Publicerad

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa. Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. ”Vi måste ge företagen arbetsro och öppna upp marknaden för att stärka företagens konkurrenskraft”, säger hon.

Carolina Brånby, ansvarig Lokalt Företagsklimat, Svenskt Näringsliv

Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv

Jörgen Bödmar, vd och delägare i företaget Designonline.

Jörgen Bödmar, vd och delägare i företaget Design Online.

Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Teknikföretagen och EU-kommissionen diskuterades frågan hur EU:s digitala inre marknad kan stärka företagens konkurrenskraft. Problematiken som lyftes upp handlar om hur strategin i praktiken ska kunna realisera digitaliseringens ekonomiska potential och hur det påverkar de europeiska företagens konkurrenskraft.

– Sverige och hela EU är mitt uppe i en transformering till ett genomdigitaliserat samhälle. Den centrala frågan handlar om hur EU kan utveckla datadriven politik där både konsumenters, företags och samhällets intressen tas tillvara på ett balanserat sätt, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.

Jörgen Gren, kabinettsexpert hos EU:s IT-kommissionär Andrus Ansip, arbetar med genomförandet av den digitala inre marknadsstrategin och har ansvar bland annat för förslag som rör dataekonomin, det fria dataflödet, plattformar och copyright. Han menar att kommissionens mål är att bryta ner de barriärer som finns på den digitala inre marknaden.

– Vi vet att människor vill köpa varor och tjänster över gränserna och det är det vi arbetar för. För oss är det otroligt viktigt att ta bort hinder för den ekonomiska dataekonomin för att innovation och investeringar ska kunna frodas på den inre marknaden och skapa arbetsmöjligheter för europeiska företag, säger han.

Som ett led i det arbetet ändrades momsreglerna 2015 för försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster. Från och med 2021 föreslås liknande momsregler gälla för fler tjänster och postorderhandel av varor till konsument.
För Jörgen Bödmar, grundare av Design Online samt ordförande i European eCommerce and Omni-Channel Trade Association, EMOTA, skulle det underlätta otroligt mycket för verksamheten.

– Momsreglerna har tidigare varit alldeles för krångliga att hantera. En gång fick jag till och med resa ned till Madrid för att sätta in min moms. Vi har hållit på med e-handel sedan 2002 så vi är ganska varma i kläderna men när vi ser till andra nystartade företag så blir det otroligt tydligt att det måste finnas enklare regelverk, säger han.

Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, efterlyser även hon enklare regler i den digitala inre marknaden.

– Vi måste ge företagen arbetsro. Regelverket växer fort och det stjäl fokus från innovation och försäljning. Vi vill se att samma regler gäller oavsett om det gäller online, offline, tjänster eller varor. Regelförenkling öppnar marknaden stärker konkurrens på lika villkor.

Hon menar även att dataflöden och en datadriven ekonomi baserad på innovation är en viktig del i företagens konkurrenskraft. Hon får medhåll av Jan Danielsson, Head of Connectivity, Scania CV AB, som berättar att företaget har som mål att kunna tillgängliggöra data till övriga aktörer.

– Därför är det otroligt viktigt att vi kan flytta data över gränserna. Men samtidigt får vi inte sluta oss inom EU – för om vi gör det så kan andra aktörer som USA och Kina göra detsamma, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.