Sverige behöver en samlad FoU-politik

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Ett forskningspolitiskt helhetsgrepp fokuserar på forskning som bedrivs i näringslivet och samhället utanför lärosätena och de offentliga forskningsinstitutionerna. Samtidigt måste synsättet vara brett och inkludera många politikområden, inte bara utbildning och forskning, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

”Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte?” Det var temat för ett seminarium som Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) arrangerade i riksdagen i förra veckan.

Närmare bestämt riktades fokus mot de två propositioner som lämnades 2004 respektive 2008, den första av en socialdemokratisk regering, den andra av en alliansregering. Jag var inbjuden att ge synpunkter från ett näringslivsperspektiv.

Det finns naturligtvis flera skillnader mellan de två forskningspolitiska propositionerna. 2004 års proposition författades av företrädare för ett parti som fram till dess hade suttit vid makten i ett decennium. ”Målen för regeringens forskningspolitik ligger fast”, konstaterades exempelvis inledningsvis. Alliansregeringens första proposition hade ett annat, mindre ”förvaltande”, anslag.

Alliansregeringens förslag innehöll också en avsevärd höjning av nivån avseende anslag till offentlig forskning. Likaså innehöll 2008 års proposition tydliga förslag om att en del av de forskningsmedel som fördelas mellan lärosätena borde utsättas för konkurrens: fördelning skulle ske utifrån särskilt utpekade indikatorer.

Ändå skulle jag vilja påstå att likheterna närmast är mer slående än skillnaderna. Vikten av kommersialisering och nyttiggörande går som en röd tråd genom båda propositionerna, båda regeringsförslagen innehåller tankar om strategiska satsningar och stärkt konkurrenskraft är ett viktigt ledmotiv.

I forskningspolitiken generellt har det naturligtvis funnits inte obetydliga meningsskiljaktigheter mellan främst socialdemokraterna å ena sidan och alliansen å den andra vid sidan av de skillnader som forskningspropositionerna har gett uttryck för. Det gäller exempelvis synen på lärosätenas autonomi samt vissa andra styrnings- och ledningsfrågor.

Ändå är det min bedömning att det går att urskilja tre väsentliga utvecklingslinjer som tyder på stegvis reformism, att ny politik bygger på tidigare förd politik, snarare än abrupta omkastningar. För det första har det skett en gradvis höjning av ambitionen när det gäller ekonomiska tillskott till svensk forskning.

För det andra har de strategiska satsningarna successivt fått ett större utrymme i politiken. Fokus har skiftat men att vissa områden getts mer uppmärksamhet är en tydlig trend. Nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat har fått en allt mer framträdande roll.

För det tredje har synen på forskningspolitik förändrats. Tidigare var de forskningspolitiska propositionerna snävare till karaktär och omfång. Undan för undan har propositionerna tagit ett bredare grepp. 2008 års proposition hade också ett tydligt innovationsperspektiv. Enligt min uppfattning bör den utvecklingen fortsätta. Svensk forskningspolitik bör fortsätta att breddas. Skälen därtill är starka.

Sverige och Europa står inför en mycket tuff global konkurrens. Det internationella ekonomiska och akademiska landskapet förändras snabbt. EU investerar idag mindre i forskning och utveckling, mätt som andel av BNP, än både Kina och USA. Södra och östra Asien står för 40 procent av alla forskningsinvesteringar; EU:s andel är bara hälften så stor. Sett över en tioårsperiod har näringslivets investeringar i forskning i Sverige fallit som andel av BNP.

De flesta centrala aktörer i svensk samhällsdebatt är överens om att Sverige ska konkurrera i den nya globala ekonomin med kunskap, med att våra varor och tjänster har så högt kunskapsinnehåll som möjligt. Om Sverige ska klara det krävs högt reformtempo och att vi tar ett helhetsgrepp på svensk forskning. Politiken måste ta ytterligare ett steg i sin utveckling: från forskningspolitik via forsknings- och innovationspolitik till en samlad politik för forskning och utveckling.

Vad avses då med en samlad FoU-politik? Det är för det första en politik som riktar fokus också mot den forskning som bedrivs i näringslivet och samhället utanför lärosätena och de offentliga forskningsinstitutionerna. Huvuddelen av svensk forskning bedrivs ute i företagen, merparten av Sveriges forskare jobbar i näringslivet och de största resurserna på forskning och utveckling satsas av företag. Villkoren för den forskningen måste få skärpt uppmärksamhet liksom betydelsen av samspelet mellan privat finansierad och bedriven forskning å ena sidan och offentligt finansierad och driven forskning å den andra. För det fordras ett politiskt perspektivskifte.

För det andra behövs ett politiskt helhetsperspektiv. När förutsättningarna för svensk forskning analyseras och förslag till åtgärder lämnas måste synsättet vara brett och inkludera många politikområden, inte bara utbildning och forskning. Om Sverige ska vara ett attraktivt land för internationella talanger räcker det exempelvis inte med att staten satsar betydande resurser på lärosätena; det är också viktigt att de skatter som talangerna betalar framstår som rimliga. Lägre marginalskatter har därigenom, exempelvis, en naturlig plats i en samlad FoU-politik. Men det har också åtgärder inom närings-, bostads- och arbetsmarknadspolitiken.

Jag skulle därför önska att kommande regeringar tar ett tydligare helhetsgrepp på Sveriges ställning som forsknings- och företagarnation – att regeringen mer noggrant resonerar och prioriterar mellan olika åtgärder för att stärka Sveriges attraktivitet och konkurrenskraft. Vad är viktigt nu och under de kommande åren? Är det fortsatta ökningar av anslagen till lärosätena? Satsningar på att bygga utbildningsväsendet från grunden genom förstärkningar exempelvis i grundskolan? Krävs skattejusteringar för att se till att fler av de allra skarpaste hjärnorna väljer Sverige framför andra länder? Det är dags för en samlad svensk FoU-politik.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige locka de bästa forskarna

FOU Svensk forskning håller hög kvalitet men når inte världsklass. För att lyfta krävs mer spetskompetens och ett utökat samarbete med näringslivet. Det hävdar fyra internationellt erkända forskare på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Så når svensk forskning toppen igen

FOU Svensk forskning och utveckling har hamnat på efterkälken på grund av hårdare internationell konkurrens och ökade samhällsutmaningar. För att återigen sätta Sverige på kartan som ledande forskningsnation efterfrågar näringslivet ökat inflytande och skattelättnader i regeringens kommande forskningsproposition.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning

KOMMENTAR IVA har presenterat en ny FoU-barometer. Den visar på en skriande kompetensbrist bland svenska forskningsföretag. Fyra av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att få tag på forskande personal, enligt undersökningen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.