Att vända på alla stenar bara en lek med ord

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har några väl inarbetade one-liners. En frekvent sådan är ”vi ska vända på alla stenar, men det finns inga gratisluncher”. Den framför han i diskussioner om alternativ finansiering av infrastruktur, det vill säga finansiering som inte är anslag via statsbudgeten.

Ett konkret försök att vända på en sten gjorde regeringen genom att inrätta Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital. Kommittén skulle bland annat utreda för- och nackdelar med Offentlig-Privat Samverkan, OPS, som ett sätt att involvera privat kapital i infrastrukturprojekt.

I delbetänkandet ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital” blev slutsatsen att ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt inom transportinfrastrukturområdet borde startas. Projekten skulle, enligt betänkandet, ligga inom den beslutade ramen för utveckling av transportsystemet och därmed vara en del av nationell transportplan.

I ett första steg skulle en särskild funktion med hög expertkompetens inrättas och försöksprogrammet skulle utvärderas i sin helhet för att ta ställning till om OPS-upphandlingar ska fortsätta på permanent basis.

Svenskt Näringslivs rapport ”Ett Utmanat Sverige – Bana ny väg för infrastruktur” konstaterar att en väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för ett modernt samhälle och en konkurrenskraftig ekonomi. Vi är i hög grad beroende av att människor smidigt kan transportera sig mellan boende och arbetsplatser och att varor och tjänster kan flöda så fritt som möjligt. För ett glest befolkat och till ytan stort land är detta extra viktigt.

Rapporten lyfter dock fram ett antal problemområden som bidragit till att grusa transportsystemets kvalitet och funktionssätt.

Ett område är den uppbyggda infrastrukturskulden orsakad av decennier av underinvesteringar, i relation till den ekonomiska utvecklingen, den ökade transportefterfrågan och ett accelererande slitage. Infrastrukturskulden har skapat ett eftersatt och kapacitetssvagt system där tillförlitligheten svajar. Allra tydligast är bristerna i järnvägssystemet.

Ett annat problem är att produktivitetsutvecklingen inom anläggningsbranschen under lång tid varit svag, vilket har konstaterats i flertalet utredningar.

Ytterligare ett problemkomplex är att samhällsekonomisk lönsamhet inte styr vilka projekt som prioriteras och att felaktiga kostnadsberäkningar, som underskattar totalkostnaden, leder till felaktiga prioriteringar. Även dessa är väl belagda i vetenskapliga studier.

Svenskt Näringslivs övergripande slutsats är att det behövs mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll i det befintliga transportsystemet. Produktivitet och effektivitet måste öka och vi ska satsa på rätt saker. Här behövs också mer av privata företags innovationskraft och kunskap på infrastrukturområdet.

OPS medför vissa risker och har potentiella nackdelar, vilket vi ska ha stor respekt för. Men behovet av ökad innovation, effektivitet och produktivitet i bygg- och anläggningsfasen är stort.

Ett inslag av privata aktörer har stor potential att leda till bättre kostnadskontroll och kortare byggtider.

Kan trafiken släppas på tidigare ger det en större samhällsekonomisk vinst, givet att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt.

Men i regeringens nationella transportplan för åren 2018-2029 finns ingenting om ett försöksprogram.

Det låter fint att man ”vänder på alla stenar”. Men finns ingen ambition att faktiskt ta tillvara på det som finns därunder, är det bara en lek med ord. 

Regeringen missar ett ypperligt tillfälle att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera ett begränsat antal OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem där det finns ett stort behov av innovativa idéer.     

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.