Transportplan når inte hela vägen fram

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.

Transport

För att komma till rätta med infrastrukturskulden krävs att investeringsvolymen långsiktigt hålls uppe, att kunskaperna om bristerna förbättras och att tillgängliga anslagsmedel används effektivare, anser Svenskt Näringsliv.

Mårten Bergman

Mårten Bergman är ansvarig för infrastrukturfrågor.

Svenskt Näringsliv har lämnat ett remissyttrande om förslaget till ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Trots många positiva förslag räcker den inte hela vägen.

Planens fokus för att åtgärda akuta flaskhalsar och drift, underhåll och reinvesteringar i det befintliga transportsystemet är generellt positivt. Prioriteringar av stråken med de största trafikflödena och strukturerade satsningar på spårbyten och omledningskapacitet är positiva, både för person- och godstrafik.  

Trafikverket vill stärka näringslivet genom att möjliggöra för tyngre och längre transporter på vägar och järnvägar. Det är positivt, men tempot måste öka och prioriteras högre. En näringslivspott föreslås. Syftet är att skapa flexibilitet och stärka näringslivets inflytande på prioriteringar av mindre åtgärder. Positivt men pottens storlek behöver utökas över tid.

För sjöfart och hamnar finns viktiga och angelägna förslag. Flyget är enbart en liten del men Trafikverket bör vara mer aktiv i att utveckla riksintresset Arlanda inklusive omkringliggande och anslutande infrastruktur.

Klimatfrågan kopplad till transporter och infrastruktur får stort utrymme. Det är angeläget, men Trafikverket behöver bättre balansera de delar som behandlar påverkan av transportefterfrågan, potential för trafikslagsväxling och den allmänt hållna inställningen till ”kraftfulla” styrmedel.

Sammanfattningsvis innehåller planförslaget många positiva inslag men visar också på en fortsatt problematisk framtida utveckling.  

Totalt satsas drygt 622 miljarder kronor, en ökning med 100 miljarder från föregående planperiod. Utöver detta tillkommer cirka 90 miljarder. Men det ska ses i ljuset av ett, till delar, mycket hårt utnyttjat och eftersatt transportsystem, speciellt på järnvägen. En av orsakerna till eftersattheten är decennier av underinvesteringar, i relation till den ökade transportefterfrågan och ett allt accederande slitage.

Trafikverket har tidigare pekat på att de medel som finns avsatta för underhåll på väg och järnväg i den nya transportplanen enbart räcker till att bibehålla dagens standard. Inte mer.

Det framgår också att lågtrafikerade vägar och järnvägar kommer att uppleva försämringar under planperioden, sträckor som idag har ett stort upprustningsbehov. I många fall inrymmer dessa sträckor industritransporter som skapar stora exportvärden och tillväxt. Den långsiktiga effekten av detta behöver problematiseras. En utredning av status på det lågtrafikerade nätet, i hela landet, behöver därför göras. Detta bör lägga grunden för en utvecklingsplan för framtiden.

Den ekonomiska ramen är förvisso substantiellt större men, givet utgångsläget, har Trafikverket fått hårdprioritera. Sverige kommer även efter denna planperiod att ha en betydande infrastrukturskuld.    

För att komma till rätta med infrastrukturskulden krävs att investeringsvolymen långsiktigt hålls uppe, att kunskaperna om bristerna förbättras och att tillgängliga anslagsmedel används effektivare än idag.

Att exempelvis instifta ett Infrastrukturråd för en kontinuerlig, oberoende och sammanhängande utvärdering av svensk infrastrukturpolitik och infrastrukturens förvaltning, skulle kunna bidra till att förbättra dessa tre huvudområden.

Arbetet med kompletterande finansieringssätt av infrastruktur bör också intensifieras, givet att det ger önskad effekt i första hand i form av effektivitetsvinster. En utredning har nyligen föreslagit ett testprojekt för OPS inom transportinfrastruktur, inom ramen för den nya nationella transportplanen. Detta nämns inte ens i planförslaget, vilket är en brist.

Den nya nationella planen väcker förhoppningar men mycket återstår. Det är fortsatt mycket viktigt att ytterligare förbättra beslutsunderlagen, skaffa mer kunskap och att ha uthållighet att fortsätta på den inslagna vägen.

Svenskt Näringsliv har lämnat remissyttrande om Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029. En sammanfattning av synpunkter finns i inledningen av remissyttrandet under följande rubriker:

 • Fortsatt steg i rätt riktning men mer återstår för att eliminera infrastrukturskulden
 • Prioritering utifrån samhällsekonomisk lönsamhet kräver bättre samhällsekonomiska kalkylmodeller som kontinuerligt utvecklas
 • Bringa klarhet om ett försöksprogram med OPS inom transportinfrastrukturområdet
 • Utveckla skrivningarna om produktivitets- och effektivitetsarbetet
 • Järnväg: Järnvägstung plan med stråktänkande och underhåll i fokus
 • Trafikverkets förslag till nya stambanor för höghastighetståg
 • Väg: Fokus på vidmakthållande men frågetecken om den framtida utvecklingen  
 • Väg och järnväg: Vilken framtid har det lågtrafikerade väg- och järnvägsnätet?   
 • Sjöfart/hamnar: Viktiga åtgärder förslås men Göteborgs hamn bör ges prioritet   
 • Trafikverket bör ta en aktivare roll i svensk flygpolitik – utveckla Arlanda med omkringliggande/anslutande infrastruktur
 • Ett nordiskt och europeiskt samarbete behövs för att möta gemensamma utmaningar
 • Ett ”transportsnålt samhälle” är inte eftersträvansvärt
 • Styrmedel, trafikslagsväxling och kunskapsbrist om hur skatter och avgifter påverkar näringslivets konkurrenskraft

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.