NYHET17 juni 2024

Inköp av nya isbrytare försenas – näringslivet oroat 

Den svenska isbrytarflottan är föråldrad. Att regeringen därför beslutat att köpa två nya isbrytare var efterlängtat av näringslivet. Men på grund av ökade kostnader räcker de pengar som avsatts i nationell plan sannolikt inte till de beslutade två isbrytarna. Sjöfartsverket har dessutom meddelat att upphandlingen måste göras om, vilket kommer att fördröja sjösättningen av nya isbrytare med flera år. ”Det är extremt oroande”, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.  

De svenska isbrytarna är omkring 50 år gamla. På bilden isbrytaren Atle som stod klar 1974.

Under den senaste vintern var Bottenviken frusen redan i januari och hårda vindar i kombination med kyla bidrog till en kraftig isbildning. Detta skapade stora utmaningar för de svenska isbrytarna – och följaktligen också för företag som är beroende av sjöfart. 90 procent av alla utrikes godstransporter transporteras sjövägen.

– Vi är oroade för vintersjöfarten norr om Stockholm. De svenska isbrytarna är runt 50 år gamla. Det är fantastiska fartyg som har tjänat Sverige väl, men åldern har tagit ut sin rätt och ingen av isbrytarna kunde gå med full kapacitet under vintern. Och reparationer är tidskrävande, reservdelar måste dessutom oftast specialbeställas eftersom fartygen är så pass gamla. När det kommer till både teknisk och ekonomisk livslängd har de svenska isbrytarna nått slutet, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

I regeringens nationella plan för transportinfrastruktur är det beslutat att köpa in två nya isbrytare för att föryngra flottan. De nya isbrytarna var planerade att sjösättas 2027/2028. Men sedan beslutet fattades 2022 har högre råvaru- och produktionspriser fått till följd att det avsatta beloppet sannolikt inte räcker till två isbrytare motsvarande Atle-klass.

Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, är oroad över att föryngringen av isbrytarflottan dröjer.
Foto: Svensk Sjöfart

– Det är flera år sedan frågan väcktes och det såg bra ut när den nationella planen presenterades. Det nu uppkomna läget gör att Sjöfartsverket redan aviserat att man får göra om upphandlingen. Upphandlingar är tidskrävande och därefter tar det minst tre år innan nya isbrytare kan tas i operativ drift. Det innebär att tidsplanen ofrånkomligen skjuts framåt.

Företagen måste kunna lita på att sjöfarten fungerar

Anders Hermansson berättar att Svensk Sjöfarts medlemmar vittnat om stora bekymmer, inte minst på grund av svåra islägen i flera hamnar. Att ingen av de svenska isbrytarna kunde gå för full kapacitet under vintern är särskilt problematiskt.

– Man kan med rätta påstå att den här vintern varit särskilt tuff, men vi har haft liknande vintrar tidigare och kommer att uppleva samma svåra förutsättningar igen. Men sjöfarten måste fungera också när det är kallt. Det krävs att vi har en fungerande isbrytarflotta som kan se till att vattnet är öppet för sjöfart också under hela året, inklusive på vintern.

Regeringen har beslutat om att inrätta ett grönt accelerationskontor, som ska underlätta och snabba på industrins omställning och större företagsinvesteringar. Dessa stora industrisatsningar kommer ofrånkomligen öka behovet av sjötransporter.

– Många av de företag som etablerarar sig i norra Sverige kommer på ett eller annat sätt vara beroende av sjöfart. Man kan inte säga till ett företag att det kanske kommer att gå att transportera till sjöss hela året. Det är en grundförutsättning för fortsatta investeringar, avslutar Anders Hermansson.

Transportköpare måste kunna lita på infrastrukturen

Elin Swedlund är ansvarig för transportfrågor på Skogsindustrierna. Hon säger att det är helt avgörande att transportflödet fungerar utan störningar.

– För skogsindustrin är de här båtarna väldigt viktiga. Det är en förutsättning att de transporter man har beställt också kommer fram på utsatt tid. Störningar i transporter påverkar hela industrins produktion, vilket ofrånkomligen blir fallet om inte sjöfarten fungerar. Den senaste vintern har gjort det tydligt för industrin vilken sårbarhet de står inför, säger hon.

Elin Swedlund, Skogsindustrierna, säger att det är förutsättning att de transporter företagen beställt kommer fram i tid.
Foto: Skogsindustrierna/Björn Leijon

Det är en bild som delas av Nils Paul, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv, som uttrycker oro över förseningen.

– Nu behöver vi ett nytt besked om när en föryngring av den statliga isbrytarflottan kommer att kunna ske. Problematiken har varit känd under lång tid och vintersjöfarten behöver en fungerande lösning. Dagens situation är otillfredsställande och skapar osäkerhet, både för rederier och industrin i Sverige.

Utöver att Sjöfartsverket får de isbrytare det anser sig behöva menar Elin Swedlund även att resurser också måste finnas för att myndigheten ska kunna göra rätt prognoser.

– Prognostisering ligger till grund för om Sjöfartsverket ska satsa på stora isbrytare eller några få stora och många små. Det är viktigt att flottan anpassas för att matcha transportköparnas behov, vilka kan komma att ändras i takt med att marknader och produkter förändras, fortsätter Elin Swedlund.

Måste överväga andra lösningar

Anders Hermansson säger att Sjöfartsverket måste överväga alla alternativ för att garantera sjöfarten året om.

– Med anledning av den uppkomna situationen måste Sjöfartsverket överväga alla lösningar framåt. Det kan handla om offentlig-privat samverkan, eller livstidsförlänga de isbrytare vi har. Det bästa alternativet är naturligtvis att säkerställa att de två nya isbrytarna faktiskt köps in och en plan för förnyelse av hela den svenska isbrytarflottan, men det krävs att myndigheten är lösningsorienterad för att säkerställa att isbrytningen fungerar tillfredsställande framöver, avslutar Anders Hermansson.  

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist