Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.      

Regeringens nationella tolvårsplan för transportsystemet innehåller många positiva delar och följer i stort sett det förslag som Trafikverket presenterade i augusti förra året. I många stycken har näringslivets olika inspel fått genomslag. Men i vanlig ordning finns åtgärder och brister som kommer sent i planen eller inte finns med alls.      

Det är generellt positivt att planen fokuserar på att åtgärda akuta flaskhalsar och drift, underhåll och reinvesteringar i det befintliga transportsystemet. Att prioritera stråken med de största trafikflödena och genomföra strukturerade satsningar på spårbyten på järnvägen och omledningskapacitet är också positivt, både för gods- och persontrafik.  

Det är bra att planen möjliggör tyngre och längre transporter på vägar och järnvägar men omfattning, prioritet och tempo måste öka. Näringslivspotten, som skapar flexibilitet och stärker näringslivets inflytande på prioriteringar av mindre järnvägsåtgärder, är välkommen men måste utökas.

Regeringen ska också inom kort presenterar också en ny strategi för godstrafik. Näringslivet har vid flertalet tillfällen bidragit med inspel men innehållet i strategin har länge varit höljt i dunkel. Nu får vi vänta en stund ytterligare innan vi ser detaljerna.

Näringslivet skulle gärna se att regeringen korrigerat sitt tidigare misstag och återinför ett Logistikforum. En godsstrategi kan bara realiseras om relevanta aktörer tillåts delta inom ett samverkansforum, annars är risken att det bara blir en bunt papper.   

Flyg får litet utrymme i planen. Det är fortfarande mycket oklart hur regeringen tänker sig utvecklingen för riksintresset Arlanda flygplats de närmaste tio åren, inklusive omkringliggande och anslutande infrastruktur. Satsnigen på en fyrspårsutbyggnad hela sträckan mella Stockholm och Uppsala kan ses som en ljuspunkt även om den ligger sent i planperioden. Det har i det stora hela varit en mycket förvirrad flygpolitik som bedrivits under mandatperioden. Att vässa flygstrategin och göra Arlandarådets arbete konkret blir mycket viktigt för nästa regering.  

För sjöfart och hamnar finns generellt viktiga och angelägna åtgärder men är också, i jämförelse med väg och järnväg, en liten del av planen. Den substantiella satsningen av statliga medel på den nödvändiga farledsfördjupningen i Göteborgs hamn sticker ut och är välkommen.

Infrastruktur och transporters klimatpåverkan genomsyrar planen. Det är mycket angeläget men en mer balanserad och konkret diskussion måste föras om exempelvis minskad transportefterfrågan, potential för trafikslagsväxling och införande av ”kraftfulla” styrmedel. Uppfyllande av klimat- och miljömål måste kombineras med en stärkt konkurrenskraft. Endast då blir Sverige en förebild som andra vill följa efter.

En brännande fråga har varit om regeringen skulle sätta ner foten om ett eventuellt byggandet av en ny stambana för höghastighetståg. Inga nya besked gavs under pressträffen och regeringen hänvisade till en kommande eventuell blocköverskridande överenskommelse.   

Regeringen har den senaste veckan åkt runt i Sverige för att presentera olika regionala satsningar. En förståeelig mediastrategi under ett valår men man måste lyfta blicken över tågtårtor och blågula ballonger.

Den nationella planen är ett omfattande material som innehåller många positiva inslag men den visar också en fortsatt mycket problematisk utveckling.  

Totalt satsas drygt 622 miljarder kronor, en ökning med 100 miljarder från föregående planperiod. Utöver detta tillkommer cirka 90 miljarder. En ansenlig summa och ambitionshöjning.

Men det måste ses i ljuset av ett, till delar, mycket hårt utnyttjat och eftersatt transportsystem, speciellt på järnvägen. En av orsakerna till eftersattheten är decennier av underinvesteringar, i relation till den ökade transportefterfrågan och ett allt accelererande slitage.

Trafikverket pekar själva på att de medel som finns avsatta för underhåll på väg och järnväg i planen enbart räcker till att bibehålla dagens standard. Inte ta igen det uppbygda underhållsskulden.

Faktum är att de lågtrafikerade vägarna och järnvägarna kommer att försämras. Det är till del sträckor som idag har ett stort upprustningsbehov. I många fall inrymmer dessa sträckor industritransporter som skapar stora exportvärden och tillväxt.

Den långsiktiga effekten av detta behöver problematiseras, utredas och det måste till en utvecklingsplan för framtiden.

Den ekonomiska ramen är förvisso större men, givet utgångsläget, har det varit hårda prioriteringar. Sverige kommer fortsatt att ha en betydande infrastrukturskuld som skapar ett transportsystem som till delar är sårbart, kapacitetssvagt och brister i tillförlitlighet. Det är skadligt för näringslviet och för Sverige.

För att komma till rätta med infrastrukturskulden krävs att investeringsvolymen långsiktigt hålls uppe, att kunskaperna om bristerna förbättras och att tillgängliga anslagsmedel används effektivare än idag.

Arbetet med kompetterande finansieringssätt måste också intensifieras. Regeringens egen utredning föreslog ett försöksprogram för OPS inom transportinfrastruktur, inom ramen för den nationella planen. Regeringen har ignorerat detta, trots allt tal om att ”vända på alla stenar”. Det är ett missat tillfälle att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera ett begränsat antal OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med ett stort behov av innovativa idéer

Svenskt Näringsliv har länge efterfrågat bildandet av ett infrastrukturråd. Rådet skulle kontinuerligt, oberoende och sammanhängande utvärdera svensk infrastrukturpolitik och infrastrukturens förvaltning. Det finns inte idag.

Rådet skulle också slå vakt om behovet av en längre planeringshorizont och bättre förutsägbarhet, inte minst när det gäller förebyggande underhåll i det befintliga och eftersatta transportsystemet. Att använda anlagsmedel till drift och underhåll som en årsvis budgetregulator måste upphöra.     

Sverige är ett stort, glesbefolkat och handelsberoende land i utkanten av Europa. Människor måste smidigt kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser och varor och tjänster ska flöda så fritt som möjligt. Många svenska företag verkar på en global marknad där konkurrensen är knivskarp.

En effektiv och väl fungerande transportinfrastruktur, till konkurrenskraftiga priser, är en absolut nödvändighet för näringslivets utveckling, för fortsatt tillväxt och välstånd.

Den nya nationella transportplanen ger framtidsinriktningen. Den väcker förhoppning men mycket återstår. Det är fortsatt mycket viktigt att förbättra beslutsunderlagen, skaffa mer kunskap och vara än mer lyhörd för näringslivets behov samt ha uthållighet att fortsätta på den inslagna vägen.

Läs mer:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.