Vägskatt på avstånd i ny skepnad

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om en ny beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. I praktiken handlar det om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.

För ett drygt år sedan meddelade regeringen att de inte kunde stå bakom slutsatserna i sin egen utredning ”Vägskatt (SOU 2017:11)”. Det skulle istället genomföras en intern departementsberedning för att modifiera förslaget om en distansbaserad vägslitageskatt. Resultatet av detta arbete presenterades i fredags.  

Av den mycket korta inriktningspromemorian ”En ny beskattning av tung lastbilstrafik” som finansdepartementet publicerat, framgår att skatten är tänkt att exempelvis differentieras geografiskt utifrån tätorts- och landsbygdskörning, beroende på utsläppsmängd (utifrån fordonstyp) men även utifrån områden där det finns, respektive saknas, alternativ till vägtransporter. Det är omkring 30 procent av europavägarna, riks- och länsvägarna som berörs.

Förslaget syftar också till att utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare så att man betalar likartade avgifter på svenska vägar, enligt regeringen.

I praktiken syftar också promemorian att ge den fleråriga nationella diskussionen om kilometerskatt eller vägslitageskatt en ny skepnad, när man hänvisar till översynen av Eurovignettdirektivet och EU-kommissionens förslag om att övergå till ett distansbaserat skatteuttag istället för ett tidsbestämt.    

Svenskt Näringsliv har några initiala kommentarer som ska utvecklas i kommande remissvar.

För att greppa över en så stor fråga som ”En ny beskattning av tung lastbilstrafik” innehåller promemorian lite substans. Många av huvudfrågorna, exempelvis vilken differentiering det rör sig om och en specificering av det berörda vägnätet, saknas. Det saknas också uppgift om vilken skattenivå som avses och när regeringen avser att sätta detta system i bruk. Finns heller ingen uppskattning om kostnaderna för det tilltänkta kontrollsystemet.   

Regeringskansliet hade, enligt direktivet, från 6 juli 2017 till den 31 maj i år att utarbeta det nya förslaget. Det är olyckligt att inte tiden användes för att kunna presentera ett mer genomarbetat förslag.   

I avsaknad av skarpa förslag om omfattning av vägnät, skattenivån eller den geografiska differentieringen går det heller inte att konsekvensanalysera förslaget. Den bedömning som ändå presenteras i promemorian är övergripande och hänvisar kategoriskt till vad som kommer att gälla när vägskatten införs. Ur ett brett näringslivsperspektiv är detta problematiskt av flera skäl.

För det första finns det idag ingen samlad bild av hur det totala antalet skatter och avgifter på transporter påverkar näringslivets konkurrenskraft. Trots detta faktum har olika skatter och avgifter relaterat till transporter ökat under de senare åren.

Riksdagen har infört en indexeringsmodell för automatiskt årlig uppräkning (med KPI plus 2 procentenheter) av punktskatten på bensin och diesel. Detta tillsammans med införandet av det s.k. reduktionsplikten, med alla de prisosäkerheter det kan innebära, skapar prishöjningar på drivmedel. Vare sig det är bio eller fossilt.

Utöver detta bör nämnas EU:s svaveldirektiv som medför konkurrenssnedvridning och ban- lots och farledsavgifter som har höjs stegvis och kraftigt de senaste åren.

En vägskatt på avstånd blir ytterligare en pålaga som bara riskerar att öka kostnaderna för transporter generellt och därmed konkurrenskraft, tillväxt och välstånd.

Värt att notera är också att begrepp eller förslag om skatteväxling vid ett införande av vägskatten lyser helt med sin frånvaro i promemorian.  

För det andra hänvisar promemorian till att den ökade kostnaden kan ”övervältras” på slutkunden.

Återigen bör påminnas om att Sverige är en liten handelsberoende ekonomi vars företag verkar på en global marknad med knivskarp konkurrens. I de allra flesta fall är en ”övervältring” av ökade kostnader på kunder uteslutet.

För det tredje beskriver promemorian att en ökad kostnad för vägtransporter gynnar andra transportslag. Det finns däremot ett gott skäl till varför exempelvis riksdagens transportpolitiska mål utgår ifrån ett transportslagsövergripande perspektiv. I realiteten är det så att de olika trafikslagen kompletterar varandra, snarare än konkurrerar.

Inget transportslag tjänar i längden på att andra blir dyrare, genom exempelvis högre skatter. Sverige har stora avstånd både inom landet och till våra viktiga avsättningsmarknader. Sverige behöver samtliga transportslag.

Däremot riskerar den totala kostnadsökningen på transporter ytterligare hämma näringslivets konkurrenskraft och förstärka vår konkurrensnackdel med stora avstånd ytterligare.

Den promemoria som presenterats försöker greppa över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Avsaknaden av förslag omöjliggör konsekvensanalys. Därför kan promemorian i dagsläget inte ligga till grund för en proposition eller ett inriktningsbeslut i riksdagen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.