Fel lagstifta om kvotering till styrelser

NYHET Publicerad

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.

Anne Wigart

Anne Wigart

Foto: Ernst Henry Photography

Framsteg görs men det går för långsamt. Det är motivet till att regeringen remitterat ett lagförslag som ska öka andelen kvinnor i styrelserummen. Målet är att det ska vara minst 40 procent kvinnor senast 2019.

Regeringen hoppas på det här sättet att bolagen bättre tar till vara kvinnors kompetens och erfarenheter. För de 280 börsbolag och ett femtiotal statliga bolag som berörs, väntar sanktionsavgifter om de tredskas. Beloppet varierar från 250 000 kronor till fem miljoner kronor beroende på bolagets storlek.

Svenskt Näringsliv säger nej till lagstiftning på området. I ett remissvar avstyrker Svenskt Näringsliv förslaget med huvudmotiveringen att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.

Styrelsens sammansättning bör enbart vara en fråga för bolagets ägare. De väntas ta ansvar för bolagets utveckling och det görs bäst genom att de bestämmer styrelsens utseende. Med lagförslaget kan bolag tvingas säga nej till en ledamot som anses var bäst lämpad för uppdraget. Förslaget rubbar den svenska modellen för bolagsstyrning och det strider mot likabehandlingsprincipen eftersom det innebär att individer ska behandlas olika utifrån kön, anser Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv anser också att det saknas en analys om det allmänna intresset att öka andelen kvinnliga styrelseledamöter väger tyngre än inskränkningen i äganderätten. Förslaget brister i proportionalitet sett till den pågående positiva utvecklingen i fråga om kvinnor i börsbolagens styrelser, skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar.

Kvinnoandelen är i dag 32 procent, 36 procent i de stora börsbolagen. Bedömningen är att nivån 40 procent sammantaget i börsbolagen kommer att nås 2020. Det kan då inte vara rimligt att införa tvingande regler med krav på 40 procent 2019, anser Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv ser gärna att fler kvinnor tar plats i bolagsstyrelser och på ledande poster i näringslivet.

– Men tvingande lagregler om könskvotering i bolagsstyrelser är inte rätt metod för att främja en sådan utveckling, säger jurist Anne Wigart.

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler kvinnor är chefer inom näringslivet

JÄMSTÄLLDHET Mer än var tredje chef inom näringslivet är kvinna. Det är en fördubbling de senaste 20 åren och idag är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor som jobbar inom näringslivet i stort, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

JÄMSTÄLLDHET Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regeringen dumpar kvoteringsförslag

KVOTERING Regeringen backar om kvotering till bolagsstyrelser. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fel lagstifta om kvotering till styrelser

REMISS Regeringen vill lagstifta om könskvotering till börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv anser att det är fel väg att gå. Huvudinvändningen är att det är ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Regeringen fortsätter attackera äganderätten”

POLITIK Regeringen föreslår en lag om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars bötfälls bolagen. ”Det är ett ingripande i äganderätten och bidrar inte till att förbättra företagsklimatet i Sverige”, säger Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"

KVOTERING Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liten effekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger bestämt nej till det förslag till EU-regler om könskvotering i bolagsstyrelser som EU-kommissionen presenterade i går. Det skriver Anne Wigart, expert på bolagsrätt och bolagsstyrningsfrågor, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

"Positiv särbehandling är också diskriminering"

KVOTERING Kvotering är den nya tidens maktmissbruk, menar Gunnar Strömmer, jurist på Centrum för rättvisa. Att använda diskriminering för att komma bort från diskriminering är fel metod, menar han.