Reformera LAS, Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd skapar en stel arbetsmarknad vilket i sin tur hämmar den svenska konkurrenskraften. Det blir mer riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider.

Ett kontrakt med en penna och ett par glasögon.
Foto: Colourbox.com

Turordningsreglerna i LAS gör att företagen i dåliga tider måste säga upp de som anställts sist, vilket ofta leder till att företaget tappar viktig kompetens. Samtidigt innebär det att yngre personer får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom de ofta har anställts nyligen. Lagen om anställningsskydd skapar också inlåsningseffekter i och med att anställda tvekar att byta jobb av rädsla för att få en sämre turordningsplats. Turordningsreglerna leder därmed till försvårad rekrytering och minskad rörlighet.

När arbetsgivaren säger upp en anställning krävs saklig grund. Kravet på saklig grund är oklart och skapar osäkerhet för företag. Till detta kommer att en felaktig uppsägning kan kosta mycket pengar. Sammantaget har regelverket en avhållande effekt på viljan att nyanställa. Svårigheterna att säga upp medarbetare av personliga skäl är ett hinder för tillväxt hos många företag. Det måste bli lättare att avveckla medarbetare som uppenbart inte fungerar på arbetsplatsen.