Irene Wennemo
Foto: Linnea Carlsson

"I diskussionerna om pension, flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning måste man alltid räkna på den totala arbetsgivarkostnaden och justera löneutrymmet efter det", säger Medlingssinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Pensionen viktig lönefråga

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.

Sedan 20 år tillbaka har Sverige en väl fungerande lönebildning med få konflikter och relativt höga reallöneökningar, tack vare en modell där löneökningar bestäms utifrån kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.  

Det gör att systemet blir betydligt flexiblare än i länder där politiken spelar en större roll för lönebildningen, konstaterar Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, MI. 

Flexibiliteten blir tydligare än någonsin i de aktuella diskussionerna kring EU:s förslag att införa en europeisk minimilön. I Sverige hanteras minimilöner på olika sätt i olika branscher via kollektivavtalen.  

– Olika områden har valt olika modeller anpassat efter sin bransch. Ofta har dessutom ett område flera minimilöner beroende på ålder, utbildning och erfarenhet. De olika modellerna svarar mot vad parterna tycker är rimligt. 

Det Sverige måste göra nu är att visa EU hur den svenska modellen fungerar i praktiken och de stora förtjänsterna med att låta parterna sköta lönebildningen, poängterar hon.  

– EU har bristande kunskap om vår modell och det skulle vara väldigt problematiskt för Sverige om förslaget gick igenom. Även små förändringar kan få negativ påverkan på helheten, om vissa grupper ska omfattas av lagstiftning och andra av kollektivavtal till exempel.  

I länder med lagstiftning om minimilöner blir det en mer politisk fråga.  

– När politiker lägger sig i den här frågan kommer det in andra aspekter än det som är bäst för arbetsmarknaden. Resultatet blir en modell som måste passa överallt i stället för en modell som kan anpassas både uppåt och neråt efter varje områdes specifika behov. 

Många kollektivavtal har inte någon fastställd minimilön alls eftersom parterna inte tycker att det behövs. Men det är en främmande tanke ur EU-perspektiv där man tycker att det måste finnas en fastställd nivå för alla grupper.  

– Att ett område inte har minimilöner betyder inte att lönerna är extremt låga – det visar snarare att de har ett väl fungerande system.  

Frågan om minimilöner blir dessutom mindre viktig i takt med att allt fler på arbetsmarknaden har högre utbildning. Den växande andelen tjänstemän har en annan syn på lägstalöner är arbetargruppen.  

– För tjänstemännen är det inte en lika viktig fråga som för till exempel hotell- och restaurangbranschen där lönerna generellt är lägre och påverkas mer av minimilönerna.  

Samtidigt lyfter både arbetsgivare och arbetstagare fram att lönen i sig generellt får mindre betydelse på dagens arbetsmarknad. 

– Min bild är att det för många är andra saker än mer nominellt i plånboken som upplevs som minst lika strategiskt och betydelsefullt. 

I den senaste avtalsrörelsen blev det tydligt att det finns många dimensioner utöver lönen som upplevs som viktiga för en anställd, konstaterar hon. I stället lyfts faktorer som kompetensutveckling, arbetstider och flexibilitet fram. 

– Arbetstider har definitivt blivit en viktig faktor på senare tid och då handlar det både om när, hur och var man arbetar. Här vill både arbetsgivare och arbetstagare ha så stor flexibilitet som möjligt men på lite olika sätt.  

Pensionsavsättningar och arbetsmiljön är också strategiska frågor för både arbetsgivare och arbetstagare. Den stora stötestenen speciellt på lokal nivå är hur villkoren ska utformas och vilka förändringar som kan göras med rimliga kostnader för arbetsgivaren.  

– I diskussionerna om pension, flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning måste man alltid räkna på den totala arbetsgivarkostnaden och justera löneutrymmet efter det. Det är fler faktorer än lön som ska vägas in i det som blir arbetskraftskostnadens förändring.  

Det innebär att fack, arbetsgivare och medlare måste bli överens om hur olika faktorer ska värderas för att kunna jämföra avtalsområden.  

– Eftersom vi har ett märke att förhålla oss till kan det inte finnas olika beräkningssätt. Vi måste ha en tydlig bild av vad olika förändringar av villkor betyder i form av arbetskostnadsökningar.  

Det kommande året följer MI som vanligt avtalsrörelsen med stort intresse och när Irene Wennemo blickar 5–10 år framåt i tiden tror hon att den stora skillnaden är att pensionen är mer i fokus när det gäller löner och ersättningar. 

– Jag tror att pensionsfrågan kommer att vara viktig. Pension och arbetstidsfrågor kan i många fall prioriteras före ökad lön på så sätt att löneökningar skjuts på framtiden för att användas senare. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.