Caroline af Ugglas, vice VD, Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö,

Caroline af Ugglas, vice VD, Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö,

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

NYHET Publicerad

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.

Det gör att svenska företag har stora möjligheter att bidra till klimatarbetet både här hemma och långt utanför Sveriges gränser. Export av klimatsmarta produkter och tjänster skapar en ökad global klimatnytta En av de viktigaste förutsättningarna för att öka det redan ambitiösa klimatarbetet är ett generellt gott näringslivsklimat, såväl i Sverige som i EU. Detta ger också en dubbel vinst – duktiga svenska företag bidrar till minskade klimatutsläpp långt utanför Sveriges gränser, samtidigt som det gagnar svensk ekonomi och välfärd.

Näringslivet i Sverige är redan en positiv och pådrivande kraft i klimatarbetet. Det ska vi fortsätta att vara. Det är därför olyckligt att det den senaste tiden uppstått missförstånd kring Svenskt Näringslivs linje i klimatarbetet.

Vi ser Parisavtalet som en positiv och självklar utgångspunkt i det globala klimatarbetet. För att nå målet behöver alla sektorer och alla delar av världen gå i samma riktning. På global nivå behöver Parisavtalets regelverk färdigställas för att skapa tydlighet. 

Samtidigt ser vi att de samlade åtaganden som världens länder gjort inte räcker och behöver skärpas. I avtalet finns globala kontrollstationer som ska möjliggöra skärpningar av åtagandena. Här behöver EU vara pådrivande och en föregångare i att kombinera internationell konkurrenskraft och globala utsläppsminskningar.

Parisavtalets möjlighet att lyckas är helt beroende av att alla parter går i samma riktning. En målsättning för det globala klimatarbetet bör vara ett globalt pris på koldioxid. På så sätt skapas största möjliga kostnadseffektivitet, samtidigt som diskussioner kring klimatpolitikens påverkan på konkurrenskraften blir irrelevanta.

EU:s klimatmål till 2030 är formulerat som minst 40 procents minskning av klimatutsläppen. Målet har nyligen kompletterats med skärpta mål för förnybart och energieffektivisering. Dessa kompletterande mål gör det troligt att EU:s klimatmål kommer att överträffas. EU:s egna konsekvensanalyser pekar på en minskning med 45 procent snarare än 40. Detta vore enbart positivt, och något som Svenskt Näringsliv välkomnar.

De mer detaljerade regelverken kring exempelvis fördelningen av klimatmålet mellan EU:s länder, samt hur utsläppshandeln ska fungera efter 2021, har nyligen beslutats och ska nu verkställas. Det har varit års-långa förhandlingar som inte har varit enkla att få i mål. EU behöver nu fokusera på att få dessa regelverk i funktion för att skapa stabilitet och trygghet, inte minst för de industrisektorer som ingår i utsläppshandeln.

Den viktigaste åtgärden för EU är att få på plats ett långsiktigt och tydligt ramverk för klimat, som pekar ut en ambitiös riktning mot 2050. Därför behöver EU verka mot en målsättning om netto-nollutsläpp till 2050. En sådan målsättning kombinerar en hög ambition med förutsättningar för kostnadseffektivitet, flexibilitet och ett aktivt, hållbart brukande av skogen. För att klara klimatutmaningen krävs att resten av världens länder också fullföljer Parisavtalet och går i samma riktning.

Över tid behöver ramverket fyllas med innehåll som på ett kostnadseffektivt sätt leder till minskade globala utsläpp, samtidigt som konkurrenskraft, förutsägbarhet och stabilitet måste vara viktiga ledstjärnor. EU:s regelverk bör också kompletteras för att stärka EU:s gemensamma klimatarbete i riktning mot 2050. Exempelvis förhandlas just nu utsläppskrav för lätta och tunga fordon som kommer att bidra till transportsektorns omställning och förslag kring hur finansiering för klimatinvesteringar ska stimuleras.

Framöver behövs också ett tydligare fokus på teknisk utveckling och innovation. På så sätt skapas en långsiktig och förutsägbar klimatpolitik som leder EU mot netto-noll utsläpp 2050. 

Debattartikeln publicerades ursprungligen i Dagens Industri 1/10 -18.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.