Caroline af Ugglas, vice VD, Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö,

Caroline af Ugglas, vice VD, Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö,

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

NYHET Publicerad

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.

Det gör att svenska företag har stora möjligheter att bidra till klimatarbetet både här hemma och långt utanför Sveriges gränser. Export av klimatsmarta produkter och tjänster skapar en ökad global klimatnytta En av de viktigaste förutsättningarna för att öka det redan ambitiösa klimatarbetet är ett generellt gott näringslivsklimat, såväl i Sverige som i EU. Detta ger också en dubbel vinst – duktiga svenska företag bidrar till minskade klimatutsläpp långt utanför Sveriges gränser, samtidigt som det gagnar svensk ekonomi och välfärd.

Näringslivet i Sverige är redan en positiv och pådrivande kraft i klimatarbetet. Det ska vi fortsätta att vara. Det är därför olyckligt att det den senaste tiden uppstått missförstånd kring Svenskt Näringslivs linje i klimatarbetet.

Vi ser Parisavtalet som en positiv och självklar utgångspunkt i det globala klimatarbetet. För att nå målet behöver alla sektorer och alla delar av världen gå i samma riktning. På global nivå behöver Parisavtalets regelverk färdigställas för att skapa tydlighet. 

Samtidigt ser vi att de samlade åtaganden som världens länder gjort inte räcker och behöver skärpas. I avtalet finns globala kontrollstationer som ska möjliggöra skärpningar av åtagandena. Här behöver EU vara pådrivande och en föregångare i att kombinera internationell konkurrenskraft och globala utsläppsminskningar.

Parisavtalets möjlighet att lyckas är helt beroende av att alla parter går i samma riktning. En målsättning för det globala klimatarbetet bör vara ett globalt pris på koldioxid. På så sätt skapas största möjliga kostnadseffektivitet, samtidigt som diskussioner kring klimatpolitikens påverkan på konkurrenskraften blir irrelevanta.

EU:s klimatmål till 2030 är formulerat som minst 40 procents minskning av klimatutsläppen. Målet har nyligen kompletterats med skärpta mål för förnybart och energieffektivisering. Dessa kompletterande mål gör det troligt att EU:s klimatmål kommer att överträffas. EU:s egna konsekvensanalyser pekar på en minskning med 45 procent snarare än 40. Detta vore enbart positivt, och något som Svenskt Näringsliv välkomnar.

De mer detaljerade regelverken kring exempelvis fördelningen av klimatmålet mellan EU:s länder, samt hur utsläppshandeln ska fungera efter 2021, har nyligen beslutats och ska nu verkställas. Det har varit års-långa förhandlingar som inte har varit enkla att få i mål. EU behöver nu fokusera på att få dessa regelverk i funktion för att skapa stabilitet och trygghet, inte minst för de industrisektorer som ingår i utsläppshandeln.

Den viktigaste åtgärden för EU är att få på plats ett långsiktigt och tydligt ramverk för klimat, som pekar ut en ambitiös riktning mot 2050. Därför behöver EU verka mot en målsättning om netto-nollutsläpp till 2050. En sådan målsättning kombinerar en hög ambition med förutsättningar för kostnadseffektivitet, flexibilitet och ett aktivt, hållbart brukande av skogen. För att klara klimatutmaningen krävs att resten av världens länder också fullföljer Parisavtalet och går i samma riktning.

Över tid behöver ramverket fyllas med innehåll som på ett kostnadseffektivt sätt leder till minskade globala utsläpp, samtidigt som konkurrenskraft, förutsägbarhet och stabilitet måste vara viktiga ledstjärnor. EU:s regelverk bör också kompletteras för att stärka EU:s gemensamma klimatarbete i riktning mot 2050. Exempelvis förhandlas just nu utsläppskrav för lätta och tunga fordon som kommer att bidra till transportsektorns omställning och förslag kring hur finansiering för klimatinvesteringar ska stimuleras.

Framöver behövs också ett tydligare fokus på teknisk utveckling och innovation. På så sätt skapas en långsiktig och förutsägbar klimatpolitik som leder EU mot netto-noll utsläpp 2050. 

Debattartikeln publicerades ursprungligen i Dagens Industri 1/10 -18.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.