EU-krav på bioenergi riskerar främja fossilt

NYHET Publicerad

MILJÖ EU-kommissionen vill införa hållbarhetskriterier för användningen av biomassa.  Men Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, varnade under ett seminarium för effekterna av reglerna. ”Reglera inte och sätt ett tak för skogsavverkningen. Låt medlemsländerna avgöra hur mycket skog som kan avverkas på ett hållbart sätt”, sade han.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag att införa hållbarhetskriterier för användningen av biomassa. Frågor som ”Vad är hållbar bioenergi och på vilket sätt kan dessa kriterier påverka användningen av biomassa och skogsbruket i Europa?” diskuterades därför under ett seminarium som Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna och LRF anordnande tillsammans med svenske europaparlamentarikern Christofer Fjellner i Europaparlamentet i Bryssel den 7 december.

Mårten Larsson inledde seminariet genom att berätta om biomassa ur ett systemperspektiv. Han förklarade hur olika delar av trädet används i olika syften och blir till olika produkter. Larsson berättade om Skogsindustriernas vision, att driva tillväxt i världens bioekonomi.

– Se det som ett bankkonto. Om du har 100 euro får du en avkastning motsvarande 5 euro varje år som du kan använda, utan att minska summan på kontot. Om du istället har 200 euro så blir det 10 euro i avkastning. Samma sak gäller för skogen, ju mer skog vi har desto mer kan vi använda.

Larsson varnade också för vad sämsta tänkbara resultat av EU-processen kring bioenergi och biomassa kan bli.

– Reglera inte och sätt ett tak för skogsavverkningen. Låt medlemsländerna avgöra hur mycket skog som kan avverkas på ett hållbart sätt.

Emma Berglund, generalsekreterare på organisationen CEPF som samlar och företräder europeiska skogsägare, lyfte skogsägarnas perspektiv med bland annat tre tydliga budskap: Europas skogar är hållbara, energibehov driver inte avverkning och bioenergi påverkar inte Europas skogar negativt.

Berglund förklarade också att det i Europa finns 16 miljoner skogsägare, alla med olika förutsättningar, samt att det redan idag finns en hel rad lagstiftning som reglerar skogsbruket.

– Detta är första gången som kommissionen går ifrån subsidiaritetsprincipen och tar fram EU-lagstiftning för att reglera vad hållbart skogsbruk är, kommenterade Berglund Kommissionens förslag.

För att bättre förstå principerna om bioenergins klimatpåverkan och koldioxidneutralitet presenterade Gustaf Egnell, forskare på SLU, European Forest Institutes rapport "Forest biomass, carbon neutrality and climate change mitigation". Han förklarade hur detta är ett hett debatterat ämne och att forskare har svårt att enas kring detta.

– När någon presenterar ett resultat så måste du alltid fundera över vilka antaganden som ligger bakom. När man utreder biomassans klimatpåverkan så är det bland annat tidsperspektivet, systemgränser och hur man jämför biomassa med fossila alternativ som påverkar utfallet.

Egnell avslutade med att understryka att det vore olyckligt om kommissionens förslag gör att förnybara energikällor börjar konkurrera med varandra istället för att konkurrera ut fossil energi.

Giulio Volpi från EU-kommissionen poängterade att kommissionen vill skapa initiativ för en effektiv skoganvändning. Det framkom också att kommissionen vill fasa ut användningen av första generationens biodrivmedel men också främja användningen av avancerade biobränslen.

– Kommissionen har en pragmatisk inställning och har därför valt att presentera hållbarhetskriterier som en miniminivå för ansvarstagande. Det finns många osäkerheter gällande hållbarhetsaspekterna av biomassa och kommissionen har tagit hänsyn till detta i vårt arbete, förklarade Volpi.

Anders Wijkman, ordförande i Romklubben och före detta europaparlamentariker, svarade på Volips inlägg med att understryka att kommissionen måste se upp med transaktionskostnaderna och att inte belasta små aktörer med för mycket kostnader, regleringar och administrativ börda.

Wijkman underströk också att en biobaserad ekonomi är en av pelarna i Sveriges klimatstrategi.

– Sveriges yta är 65 procent täckt av skog och vi har också en lång tradition av att ta hand om skogen. Synen på skog skiljer sig mycket i Europa, konstaterade Wijkman.

Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna, talade om skogens klimatfördelar och hur skogen kan bidra för att minska klimatförändringarna.

– Träd är som tonåringar, de äter mest koldioxid då de växer. Äldre skog bidrar inte lika mycket till att minska mängden växthusgaser. Det är därför viktigt för klimatet att skogen brukas.

Christofer Fjellner summerade diskussionen med en sista varning.

– Vi måste vara försiktiga så att vi inte reglerar biomassan för mycket och på så sätt missar det huvudsakliga målet, att motverka klimatförändringarna och fasa ut fossila bränslen.

Emma Wiesner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.