Forskare ifrågasätter effekterna av svaveldirektiv

NYHET Publicerad

MILJÖ Minskade utsläpp av svavel från sjöfarten å ena sidan. Ökade utsläpp av koldioxid å andra sidan. Kan en miljöåtgärd leda till oönskade miljöeffekter på annat håll? ”Ja, det som händer i fartygens skorstenar spelar mindre roll när utsläppen ökar på annat håll”, menar en forskare som utrett frågan på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Lastfartyg
Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

I januari 2015 infördes det så kallade svaveldirektivet. Det innebar att merparten av de 14 000 fartygen som hör hemma i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, den så kallade SECA-regionen, gick över från tjockolja till gasolja, i första hand diesel. Det är en åtgärd som ingår i arbetet på att minska användningen av fossila bränslen inom sjöfarten och studier visar att svavelutsläppen från fartygens skorstenar har minskat med drygt 80 procent.

– Men det är inte hela sanningen. I takt som svavelutsläppen sjunkit har utsläppen av koldioxid ökat dramatiskt. Jag menar att bytet av bränsle inom sjöfarten kan ha inneburit att så mycket som 93 miljoner ton extra koldioxid släppts ut i luften. Det är en enorm skillnad.

Det säger Gustav Krantz, forskare vid Transoleum som på Svenskt Näringslivs uppdrag studerat effekterna av svaveldirektivet. Han pekar på att beslutet att stoppa användningen av tjockolja i de fartyg som tillhör SECA-regionen har fått konsekvenser på annat håll och som inte förutspåddes innan.

– Det har flyttat efterfrågan från tjockolja som idag finns i överflöd, till diesel. Vi har alltså ersatt en lågvärdig produkt och använder istället en högvärdig, raffinerad produkt som bränsle, fortsätter han.

Den ökande efterfrågan på diesel har gjort att inflödet av råolja till raffinaderierna ökat dramatiskt. Ur ett ton råolja kan cirka 400 kg diesel utvinnas medan resterande 600 kg, alltså 60 procent, förbränns. Därmed ökar också utsläppen av koldioxid i atmosfären.

– Enligt mina beräkningar har intaget av råolja i raffinaderierna i SECA-regionen ökat med 2,6 miljoner ton per månad och det förklarar de ökade utsläppen av koldioxid från raffinaderierna. Det som händer i fartygens skorstenar spelar alltså mindre roll när utsläppen ökar på annat håll.

Det var ett resonemang som ifrågasattes av Naturvårdsverket när Gustav Krantz i dagarna presenterade sin rapport vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv.

– Att råoljeintaget till raffinaderierna ökat kan bero på en allmänt ökad efterfrågan på transporter och på det faktum att vi har låga oljepriser just nu. Att hela tiden sträva efter att ha en totalbild av vilka effekterna av en åtgärd innebär, riskerar alltid att döda det viktiga policyarbetet, sa Leif Holmberg, handläggare på Naturvårdsverket i den efterföljande debatten.

Det fick dock mothugg av bland andra Serina Ahlgren, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Frågan om oönskade effekter av ett policybeslut är intressant. Vi borde ta med både direkta och indirekta konsekvenser och på så sätt få ett bredare perspektiv, sa hon.

I rapporten presenterar Gustav Krantz även en uträkning som visar att fartygen inom SECA, istället för det tvingande svaveldirektivet och bytet till diesel, kan ha uppnått lika bra resultat genom att istället installera reningsutrustning ombord. Så kallade scrubbers i skorstenarna reducerar utsläppen av svavel. I förlängningen av det minskar behovet av diesel och den förhöjda produktionen, med tillhörande utsläpp, uteblir.

– Det visar än en gång på behovet av ett helhetstänkande kring regleringar och lagar som gäller miljön. Det går inte att inordna olika typer av utsläpp i ”stuprör” och tro att de inte hänger samman. En åtgärd på ett håll får alltid konsekvenser på ett annat håll. Det är en av de viktiga lärdomarna vi kan ta med oss från den här undersökningen säger Inger Strömdahl, miljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.