Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

NYHET Publicerad

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."

Lina Håkansdotter

Lina Håkansdotter utesluter inte åtgärder på individnivå. "Den stora skillnaden vi alla kan göra är att vara medvetna i våra val, och att försöka leva resurseffektivt."

Lina Håkansdotter har arbetat inom näringslivet och industrin i hela sitt liv. Hon började som teknikkonsult på ÅF för att sedan fortsätta till Skogsindustrierna i rollen som energidirektör. Där ansvarade hon även för den svenska basindustrins energisamarbete, SKGS. Hon kommer närmast från energiföretaget Uniper där hon bland annat deltog i processen med att förhandla fram den Energiöverenskommelse som presenterades 2016.

Grunden ett outtröttligt arbete med ständig förbättring

Hon är som sagt övertygad om att näringslivet och industrin har en avgörande roll i klimatomställningen och vägen mot det hållbara samhället. Det svenska näringslivet ligger långt fram när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Det är ett outtröttligt arbete med ständig förbättring som ligger till grund för det. Det är också särskilt roligt att ett relativt litet land som Sverige har alla förutsättningar för att vara världsledande i det arbetet.

– Vi har ett elsystem som redan idag är nästan helt fossilfritt, när vi exporterar våra elintensiva produkter som järn, stål, kemiprodukter och papper gör vi därför stor nytta globalt. Men näringslivet måste ha rätt förutsättningar för att kunna bidra. Det handlar om långsiktiga spelregler, stöd till innovation och teknikutveckling och en möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden och det är där jag ser att Svenskt Näringsliv har en viktig roll att spela.

En viktig fråga just nu är till exempel hur Sverige i framtiden ska kunna producera och transportera tillräckligt med el för att klara både klimatomställning och samhällets elektrifiering. Därför har Svensk Näringsliv dragit igång ett projekt för att trygga den framtida elförsörjningen.

– Elnätskrisen är akut, här krävs krafttag, både från politiken och de olika aktörerna. Effektkrisen och elsystemets leveranssäkerhet kan lösas men om inte politiken agerar nu kommer även den frågan bli akut inom några år, konstaterar Lina Håkansdotter

Kärnkraften har fortsatt en viktig plats

Hon anser att den omställning till fossilfrihet  som Sverige och världen står inför, i kombination med den kraftigt ökande efterfrågan på el, förtydligar att kärnkraften även fortsatt har en viktig plats.

– Sverige är ett land som byggt mycket av sitt välstånd på tillgång till konkurrenskraftig, leveranssäker och miljömässigt hållbar el, vi måste säkerställa att detta uppfylls även i framtiden. Jag tänker att det under dessa premisser vore oklokt att utesluta några fossilfria kraftslag från vår elmix.

Även om hon är säker på att det är de stora globala lösningar som främjar teknisk utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv som är vägen framåt utesluter det så klart inte åtgärder på individnivå.

– Den stora skillnaden vi alla kan göra är att vara medvetna i våra val, och att försöka leva resurseffektivt. Jag åker tunnelbana och går till jobbet, försöker se till att familjens matsvinn blir så litet som möjligt och jag pratar ofta med mina tre barn om hållbarhet, vilka val vi gör i vardagen och hur det påverkar miljön och klimatet. Men visst, min livsstil orsakar garanterat alldeles för mycket påverkan idag, så även jag måste jobba med ständig förbättring, säger Lina Håkansdotter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.